Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПРОЕКТИ

  Наименование на проекта Реконструкция и доизграждане на Спортен комплекс и Мултифункционално игрище гр.Брацигово, реконструкция на спортна зала с.Бяга, община Брацигово, ремонт и реконструкция на спортна зала "Олимп", гр.Брацигово.
  Населено място
  Сектор
  Срок за реализация
  Стойност на проекта в лв 5864669.39
  Отговорна институция МЗХ, Държавен фонд земеделие - Разплащателна агенция"
  Очакван ефект
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен за разглеждане ид.номер 13/322/01222 от 16.08.2012 г.

   

  Наименование на проекта Реконструкция на път гр.Брацигово - с.Капитан Димитриево, реконструиране на водопроводна пътна мрежа с.Равногор и реконструкция на водопровод от подземни каптажи -
  Населено място община Брацигово
  Сектор
  Срок за реализация
  Стойност на проекта в лв 2466479.50лв.
  Отговорна институция МЗХ, Държавен фонд земеделие - Разплащателна агенция"
  Очакван ефект
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен за разглеждане

   

  Наименование на проекта Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата и прилежащите пространства на Народно читалище" Никола Йонков Вапцаров"
  Населено място с.Бяга
  Сектор
  Срок за реализация
  Стойност на проекта в лв 479881.12 лева
  Отговорна институция МЗХ, Държавен фонд земеделие - Разплащателна агенция
  Очакван ефект
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен за разглеждане ид.номер 13/322/00906 от 03.07.2012 г.

   

  Наименование на проекта Ремонт и реконструкция на читалище "Васил Петлешков 1874", гр.Брацигово"
  Населено място гр.Брацигово
  Сектор Инфраструктура
  Срок за реализация
  Стойност на проекта в лв 391139.46
  Отговорна институция МЗХ, Държавен фонд земеделие - Разплащателна агенция
  Очакван ефект
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен за разглеждане ид.номер 13/322/00899 от 03.07.2012

   

  Наименование на проекта Ремонт и реконструкция на читалище Св.Св.Кирил и Методий 1929 г. с.Исперихово и благоустрояване на прилежащи пространства
  Населено място с.Исперихово
  Сектор Инфраструктура
  Срок за реализация
  Стойност на проекта в лв 353338.70 без ДДС
  Отговорна институция МЗХ, Държавен фонд
  Очакван ефект
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен за разглеждане ид.номер 13/322/00909 от 03.07.2012 г.

   

  Наименование на проекта Устойчиво развитие на Община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура – СОУ „Народни будители”, НУ”Васил Петлешков” и ОДЗ „Божура Фурнаджиева.
  Населено място Брацигово
  Сектор Енергийна ефективност
  Срок за реализация 18 месеца
  Стойност на проекта в лв 1 029 225.81 BGN
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект
  Внесен ли е проекта по програма и коя? BG161PO001/4.1-03/2010/056 от 27.02.2012 год., подписан между Договарящия орган на ОПРР- Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община Брацигово

   

  Наименование на проекта Основен ремонт и реконструкция на съществуващите сгради на ДДЛРГ Ана Гиздова
  Населено място Брацигово
  Сектор Социални дейности
  Срок за реализация 12 м.
  Стойност на проекта в лв 258 750.00 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Ремонт на ДДЛРГ Ана Гиздова
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Проект Красива България

   

  Наименование на проекта Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари, площади и обществени зелени площи в гр. Брацигово
  Населено място Брацигово
  Сектор Инфраструктурно строителство
  Срок за реализация 18 м.
  Стойност на проекта в лв 2 200 297.72 лв
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Подобряване на инфраструктурата на гр. Брацигово
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в ПРСР - мярка 322

   

  Наименование на проекта Интегрирана туристическа атракция - Брациговската архитектурно-историческа школа - традиция с продължение
  Населено място Брацигово
  Сектор Туризъм
  Срок за реализация 18 м.
  Стойност на проекта в лв 1 399 998 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Създаване на интегрирана туристическа атракция
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в ОПРР.

   

  Наименование на проекта Ограничаване на рисковете от наводнения по коритото на р. Умишка, чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени
  Населено място Брацигово
  Сектор Защита от бедствия /наводнения/
  Срок за реализация 15 м.
  Стойност на проекта в лв 437 566 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Укрепване на дигите на р. Умишка
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Одобрен. в процес на реализация.

   

  Наименование на проекта “Дневен център за възрастни хора с увреждания в град Брацигово”
  Населено място Брацигово
  Сектор Социални дейности
  Срок за реализация 14 м.
  Стойност на проекта в лв 218 807 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Социално включване на възрастните хора с увреждания
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в ОПРЧР. Одобрен. В процес на реализация.

   

  Наименование на проекта "Подкрепа за достоен живот" по схема "Алтернативи""
  Населено място всички населени места в общината
  Сектор Социални дейности
  Срок за реализация 12 м.
  Стойност на проекта в лв 75 773 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Обгрижване на самотноживеещи хора и хора с увреждания
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в ОПРЧР. Одобрен. В процес на реализация.

   

  Наименование на проекта „Социален асистент” и “Домашен помощник” за независим достоен живот в община Брацигово”
  Населено място всички населени места в общината
  Сектор Социални дейности
  Срок за реализация 12 м.
  Стойност на проекта в лв 179 638 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Обгрижване на самотноживеещи хора и хора с увреждания
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в ОПРЧР. Одобрен. В процес на реализация.

   

  Наименование на проекта Енергоефективна реконструкция на ДДЛРГ „Васил Петлешков” – град Брацигово; ДДЛРГ „Ана Гиздова” – град Брацигово; Младежки дом – град Брацигово; Общинска администрация – град Брацигово”
  Населено място Брацигово
  Сектор Енергийна ефективност на сгради общинска собственост
  Срок за реализация 12 м.
  Стойност на проекта в лв 435 511 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Саниране на сградите на Общинска администрация, Младежки дом, ДДЛРГ Васил Петлешков и ДДЛРГ Ана Гиздова
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен във Фонд Енергийна ефективност. Одобрен. В процес на реализация.

   

  Наименование на проекта “Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на селата Розово и Равногор”
  Населено място Розово и Равногор
  Сектор Строителство на водопроводи
  Срок за реализация 18 м.
  Стойност на проекта в лв 5 858 883 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Реконсктрукция на селищната водопроводната мрежа на Равногор и Розово и изграждане на довеждащи водопроводи
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в Програма за развитие на селските райони - чака одобрение

   

  Наименование на проекта Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа село Бяга и на водопроводи от подземни каптажи “Замарница”, “Попски извор”, “Бойков извор”, “Розовски вриз” и “Чорбаново” от РШ “Розово”
  Населено място Брацигово, Бяга, Розовски вриз и Атолука
  Сектор Строителство на водопроводи
  Срок за реализация 18 м.
  Стойност на проекта в лв 3 640 455 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Реконсктрукция на водопроводната мрежа на Бяга и реконструкция на довеждащи водопроводи
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в Програма за развитие на селските райони - чака одобрение

   

  Наименование на проекта Реконструкция на съществуваща и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващ водопровод и ПСОВ град Брацигово"
  Населено място Брацигово
  Сектор Стоителство на канализация и пречиствателна станция
  Срок за реализация 18 м.
  Стойност на проекта в лв 11 217 730 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Реконструкция на канализационната мрежа на града и изграждане на пречиствателна станция
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в Оперативна програма Околна среда. Чака одобрение.

   

  Наименование на проекта Община Брацигово - привлекателно място за живот и бизнес чрез подобрена пътна инфраструктура
  Населено място Брацигово
  Сектор Строителство на пътища и съпровождащи дейности
  Срок за реализация
  Стойност на проекта в лв 6 035 136 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Подобрявана на пътната инфраструктура
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в Програма за развитие на селските райони - чака одобрение

   

  Наименование на проекта Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони
  Населено място Брацигово
  Сектор Подпомагане възникването на местни инициативни групи в селски райони
  Срок за реализация 15 м.
  Стойност на проекта в лв 120 869 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Повече информация на адрес www.mig.bratsigovo.bg.
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Програмата за развитие на селските райони

   

  Наименование на проекта "Основен ремонт на съществуваща сграда на ДДЛРГ "Ана Гиздова"
  Населено място Брацигово
  Сектор Социален проект
  Срок за реализация 12 м.
  Стойност на проекта в лв 258 750.00 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Реконструкция
  Внесен ли е проекта по програма и коя? подготвен за внасяне

   

  Наименование на проекта Саниране, вертикална планировка, подмяна на ОВ инсталация - "ОДЗ Божура Фурнаджиева"
  Населено място Брацигово
  Сектор Образование
  Срок за реализация 12 м.
  Стойност на проекта в лв 468 000 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Реконструкция
  Внесен ли е проекта по програма и коя? подготвен за внасяне

   

  Наименование на проекта "Саниране на фасади, частична подмяна на прозорци, подмяна на входни и вътрешни врати на СОУ "Народни будители"
  Населено място Брацигово
  Сектор Образование
  Срок за реализация 12 м.
  Стойност на проекта в лв 523 208,39 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Реконструкция
  Внесен ли е проекта по програма и коя? подготвен за внасяне

   

  Наименование на проекта "Красив дом за нашите деца- ДДЛРГ "Васил Петлешков"
  Населено място Брацигово
  Сектор Социален проект
  Срок за реализация 12 м.
  Стойност на проекта в лв 726 191,84 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Реконструкция на ДДЛРГ
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Проект “Красива България” - по мярка 02 - 02 “Спешно подпомагане на социални домове” - МТСП

   

  Наименование на проекта Корекция на р. Стара река в регулацията на с. Исперихово
  Населено място Исперихово
  Сектор Инфраструктура
  Срок за реализация внесен за одобрение
  Стойност на проекта в лв 1 350 733 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Изграждане на инфраструктура
  Внесен ли е проекта по програма и коя? МИС - Комисия по бедствия и аварии

   

  Наименование на проекта "Община Брацигово - привлекателно място за живот и бизнес чрез подобрена инженерна инфраструктура"
  Населено място Брацигово, Козарско, Исперихово, Бяга, Жребичко
  Сектор Инфраструктура
  Срок за реализация внесен за одобрение
  Стойност на проекта в лв 5 478 718 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Изграждане на инфраструктура
  Внесен ли е проекта по програма и коя? ПРСР - по Мярка 321 "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Приоритетна ос 3 "Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост" - МЗХ

   

  Наименование на проекта Реконструкция на съществуваща и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващ водопровод и ПСОВ град Брацигово"
  Населено място Брацигово
  Сектор Инфраструктура
  Срок за реализация внесен за одобрение
  Стойност на проекта в лв 11 217 730,62 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Изграждане на инфраструктура
  Внесен ли е проекта по програма и коя? ПРСР - по Мярка 321 "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Приоритетна ос 3 "Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост" - МЗХ

   

  Наименование на проекта "Изграждане на канализация в ромски квартал - с. Исперихово"
  Населено място Исперихово
  Сектор ВиК
  Срок за реализация Одобрен
  Стойност на проекта в лв 1 800 000 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Изграждане на канализация
  Внесен ли е проекта по програма и коя? МОСВ-ПУДООС

   

  Наименование на проекта "Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод с подземни води до лет. Васил Петлешков /Атолука/, община Брацигово-допълващо водоснабдяване от извори "Такев връх" и "Пейкови мандри""
  Населено място Атолука
  Сектор ВиК
  Срок за реализация внесен за одобрение
  Стойност на проекта в лв 573 951,10 лв.
  Отговорна институция Municipality Bratsigovo
  Очакван ефект Изграждане на инфраструктура
  Внесен ли е проекта по програма и коя? МРРБ

   

  Наименование на проекта “Оптимизиране и автоматизиране на дейностите за работа с регистри и включването им в интегриран пространствен портал на община Брацигово”
  Населено място Брацигово
  Сектор Администрация
  Срок за реализация внесен за одобрение/срок на реализация 18 м.
  Стойност на проекта в лв 499 810 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Подобряване на административното обслужване
  Внесен ли е проекта по програма и коя? ОПАК

   

  Наименование на проекта "Изграждане на мултифункционална спортна площадка - град Брацигово"
  Населено място Брацигово
  Сектор Инфраструктура
  Срок за реализация внесен за одобрение
  Стойност на проекта в лв 140 000 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Изграждане на инфраструктура
  Внесен ли е проекта по програма и коя? ДАМС

   

  Наименование на проекта "Изграждане на подпорна стена на ул."Оборище"
  Населено място Брацигово
  Сектор Инфраструктура
  Срок за реализация Одобрен - 12 м.
  Стойност на проекта в лв 122 537,02 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Изграждане на инфраструктура
  Внесен ли е проекта по програма и коя? МИС - Комисия по бедствия и аварии

   

  Наименование на проекта "Реконструкция на водопровод от разпределителна шахта над с. Розово до водоем Висока зона - гр. Брацигово"
  Населено място Брацигово
  Сектор ВиК
  Срок за реализация Одобрен - 12 м.
  Стойност на проекта в лв 570 000 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Реконструкция на водопровод
  Внесен ли е проекта по програма и коя? МРРБ - Министерствона финансите

   

  Наименование на проекта "Община Брацигово - привлекателно място за живот и бизнес чрез подобрена пътна инфраструктура"
  Населено място Брацигово
  Сектор Инфраструктура
  Срок за реализация внесен за одобрение/срок на реализация 18 м.
  Стойност на проекта в лв 6 035 136,94 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Изграждане на инфраструктура
  Внесен ли е проекта по програма и коя? ПРСР - по Мярка 321 "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Приоритетна ос 3 "Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост" - МЗХ

   

  Наименование на проекта “Изграждане на места за отдих, детски площадки и спортни съоръжения в УПИ VІІ – “Озеленяване и детска площадка” в кв. 121 по регулационния план на град Брацигово”
  Населено място Брацигово
  Сектор Инфраструктура
  Срок за реализация Одобрен - 12 м.
  Стойност на проекта в лв 146 817лв. със собствен принос 50 % - 73 408 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Изграждане на места за отдих, детски площадки и спортни съоръжения в УПИ VІІ
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Проект “Красива България” - по мярка 01 “Подобряване на градската среда”- МТСП

   

  Наименование на проекта "Укрепване и възстановяване на стената на микро язовир Гачево блато"
  Населено място Брацигово
  Сектор Инфраструктура
  Срок за реализация реализиран
  Стойност на проекта в лв 34 373,03 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Укрепване и възстановяване на стената на микро язовир Гачево блато
  Внесен ли е проекта по програма и коя? МИС - Комисия по бедствия и аварии

   

  Наименование на проекта "Укрепване и реконструкция на съществуваща подпорна стена и изграждане на нова по коритото на р. Умишка"
  Населено място Брацигово
  Сектор Инфраструктура
  Срок за реализация реализиран
  Стойност на проекта в лв 329 787 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Укрепване и реконструкция на съществуваща подпорна стена и изграждане на нова по коритото на р. Умишка
  Внесен ли е проекта по програма и коя? МИС - Комисия по бедствия и аварии

   

  Наименование на проекта "Строително ремонтни работи в НУ "Христо Ботев" с. Бяга
  Населено място Бяга
  Сектор Инфраструктура
  Срок за реализация реализиран
  Стойност на проекта в лв 53 000 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Подобряване на средата в ОУ
  Внесен ли е проекта по програма и коя? МИС - Комисия по бедствия и аварии

   

  Наименование на проекта ОДЗ “Божура Фурнаджиева”-гр. Брацигово
  Населено място Брацигово
  Сектор Социалната инфраструктура
  Срок за реализация реализиран
  Стойност на проекта в лв 101 770 лв. съфинансиране на общината с 50 % - 50 885 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Подобряване на средата в ОДЗ
  Внесен ли е проекта по програма и коя? МТСП - Красива България

   

  Наименование на проекта “Ремонт и реконструкция на водопровод група Бяга”
  Населено място Бяга
  Сектор ВиК
  Срок за реализация реализиран
  Стойност на проекта в лв 337 797 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Ремонт и реконструкция на водопровод
  Внесен ли е проекта по програма и коя? САПАРД

   

  Наименование на проекта “Канализация на с. Бяга” – главен колектор – Западен”
  Населено място Бяга
  Сектор ВиК
  Срок за реализация реализиран
  Стойност на проекта в лв 860 781,44 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Изграждане на главен колектор Западен с. Бяга
  Внесен ли е проекта по програма и коя? МОСВ-ПУДООС

   

  Наименование на проекта "Достоен живот за всеки"
  Населено място Брацигово и населените места от общината
  Сектор Социален проект - внесен в АСП София
  Срок за реализация 12.05.2008-12.05.2009 г.
  Стойност на проекта в лв 88454.40 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания, тежко болни, самотно живеещи хора и деца с увреждания чрез предоставяне на социална услуга "Социален асистент" и "Домашен помощник".
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

   

  Наименование на проекта "Опазване на биологичното разнообразие в ладшафта на Родопите"
  Населено място Брацигово
  Сектор Екологичен проект
  Срок за реализация 10 месеца
  Стойност на проекта в лв 18612.5 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Опазване на богатото биологично разнообразие в Родопите - община Брацигово и община Кричим. Правилно прилагане на природозащитното законодателство
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в МОСВ по програма "Лидер", мярка 431-2

   

  Наименование на проекта “Основен ремонт и саниране на ОУ “Христо Ботев”, ОДЗ “Йордан Шопов” – с. Исперихово и ОДЗ – “Здравец” – гр. Брацигово”
  Населено място гр.Брацигово, с.Исперихово
  Сектор Образователна инфраструктура - Основен ремонт и саниране на сградите и подмяна на дървената дограма с PVC.
  Срок за реализация 17 месеца
  Стойност на проекта в лв 976104,52 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Обновяване и реконструиране на образователната инфраструктура,допринасяща за устойчиво местно развитие
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в МРРБ по Оперативна програма "Регионално развитие-2007-2013г."Приоритетна ос"Местно развитие и сътрудничество".Схема за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ BG161PO001/4.1.-01./2007

   

  Наименование на проекта Брацигово
  Населено място Брацигово
  Сектор Защита на населението от бедствие
  Срок за реализация 4 месеца
  Стойност на проекта в лв 120 000 лв
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Защита от срутване на квартал в грБрацигово
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в Постоянната комисия по бедствия и аварии гр.София

   

  Наименование на проекта Защита на населението от бедствие
  Населено място Исперихово
  Сектор Защита на населението от бедствие
  Срок за реализация 6 месеца
  Стойност на проекта в лв 80 000 лв.
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Защита на с. Исперихово от наводнение
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в Постоянната комисия по бедствия и аварии гр.София.

   

  Наименование на проекта Водоснабдяване
  Населено място Бяга, Козарско, Исперихово
  Сектор Водоснабдяване
  Срок за реализация 4 месеца
  Стойност на проекта в лв 700 000
  Отговорна институция Община Брацигово
  Очакван ефект Осигуряване на вода за 5000 души
  Внесен ли е проекта по програма и коя? Внесен в ПУДООС за 300 000 лв .и Сапард за цялата сума

   

 

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик