Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ

КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование и култура

14.04.2021 г. /сряда/ от

09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

15.04.2021 г. /четвъртък/ от

09:00 ч.

Законност и обществен ред

15.04.2021 г. /четвъртък/ от

14:30 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

001-00-64

08.04.2021 г.

Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2020 год. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 год.

 

2

001-00-63

08.04.2021 г.

Приемане на План за интегрирано развитие на Община Брацигово /ПИРО/ 2021-2027 г.

 

3

001-00-66

08.04.2021 г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 32888.134.7, м. „Перето" по КККР на с. Исперихово, собственост на Ю. И. и Т. И.

 

4

001-00-65

08.04.2021 г.

Приемане на отчета за поддържане на пътна мрежа в Община Брацигово при зимни условия за сезон 2020-2021 година.

 

 

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе

на 23.04.2021 год.  /петък/ от 10.00 часа

 

 

 

 

 

                инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА,

               Председател на Общински съвет - Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик