Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Чертежи и обяснителна записка по мярка 7.2 „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019г.

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЧЕРТЕЖ 1   ЧЕРТЕЖ 2   ЧЕРТЕЖ 3  ЧЕРТЕЖ 4   ЧЕРТЕЖ 5   ЧЕРТЕЖ 6   ЧЕРТЕЖ 7   ЧЕРТЕЖ 8   ЧЕРТЕЖ 9   ЧЕРТЕЖ 10

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик