Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури в поземлен имот № 641

 

05-05-2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури в поземлен имот № 641028, местост„До стадиона", землище с. Бяга, община Брацигово, обл. Пазарджик .

        Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик