Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение от фирма "Кератек Груп" ЕООД

 

28-04-2016

СЪОБЩЕНИЕ

     Във връзка с чл.6 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка, на въздействието на околната среда, за публично обявяване в Община Брацигово е внесено уведомление за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на фирма "Кератек Груп" ЕООД - гр. Брацигово за "Разширяване на съществуващо производство с употреба на нови отпадъчни материали", с местоположение имот с идентификатор 06207.2.676 по КККР на гр. Брацигово, местност „ Спукани поляни 1 в землището на гр. Брацигово, Община Брацигово

Информацията се намира в общинска администрация, гр. Брацигово, ул. Атанас Кабов 6А, ет 2, стая 5 Дирекция "СА" и може да се прегледа от заинтересованите лица. Същите могат да се запознаят с нея и в офиса на фирма Кератек Груп ЕООД, гр. Брацигово, местност Спукани поляни 1, тел. 0898661842 в периода от 15.04.2016 година до  19.05.2016 година.

 Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 дневен срок в община Брацигово на адрес: гр. Брацигово, ул. Атанас Кабов 6А.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик