Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

07-10-2021

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

       На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Брацигово УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на с.Равногор, общ. Брацигово за имот с идентификатор 61220.18.439, м. „Криви ленища" по КККР на  с.Равногор, общ.Брацигово. Действащата устройствена зона на ОУП за този имот е Ссп (Земеделска зона с необработваема земя - пасища, ливади, поляни и др.), а предвиждането за промяната е да стане Жм (устройствена зона и терени за преобладаващо ниско жилищно застрояване с височина до 10м)

      Общият устройствен план се изменя на основание чл. 134, ал. 1, т. 5  от ЗУТ по искане на Борислав Жежев

      Проекта за изменение на ОУП е  на разположение на интересуващите се всеки работен ден, в сградата на община Брацигово, находяща се в гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" 6а и е  публикуван на интернет страницата на община Брацигово на електронен адрес:  https://www.bratsigovo.bg

Обществено обсъждане на проекта за изменение  на Общия устройствен план на община Брацигово, ще се проведе на:

1.         13.10.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Младежки дом гр. Брацигово - ет.2

Писмени становища могат да се предоставят в срок до 14 (четиринадесет) дни след датата на общественото обсъждане - до 27.10.2021г. на адрес: Община Брацигово, гр.Брацигово, ул. „Атанас Кабов" №6А.

Изтегли:

С искане за изменение може да се запознаете ТУК

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик