Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Протокол за доброволно премахване на самосрутващи се сгради

 

05-02-2024

П Р О Т О К О Л

 

        

        На 05.12.2023г., във връзка  с изпълнение на Заповед  № РД-722/30.11.2023г. на Кмета на Община Брацигово

Комисия в състав:

Председател: инж.  Анелия Методиева -  Директор Дирекция СА

Членове: 1. Анна Дамянова - гл.спец. НС и ВОЕ

                  2. Иванка Кабакчиева - гл. спец. КР

                  3. Антонио Колев - гл. експ. СК

след обстоен оглед на вида и състоянието на : на 1 бр. стопанска сграда и 1 бр. външна тоалетна, находящи се в УПИ IX-379, кв. 28 по РП на с. Исперихово, собственост на Красимир Дучев, съгласно нот. акт № 187 от 1993г.

 

 

К О Н С Т А ТИ Р А :

 

 

               Стопанската сграда и тоалетната са занемерени и вредни в санитарно - хигиенно отношение. Стопанската сграда е в лошо, неподдържано състояние. Дъсчената ѝ част е изгнила и силно увредена, на места с нарушена цялост. Покривът е в лошо състояние, като покритието е нарушено. Тоалетната също е неподдържана. И двете сгради са неподходящи по местоположение, и не се запазват съгласно действащия  застроителен план на с. Исперихово. Съгласно чл. 196, с наше писмо изх. № 94Д-1190-1#3/20.12.2023г. сме  изискали изслушване на заинтересованите лица /собственика/. Писмото е получено от адресата, но същия не се е явил за изслушване в определения срок в Община Брацигово.

               

 Въз основа на направените констатации и чл.196, ал.1от ЗУТ, комисията

 


РЕШИ:

 

Сградите да бъдат премахнати.

Предлагаме на кмета на Общината да издаде Заповед за премахване на сградата.

 

Комисия :

Председател : инж. Анелия Методиева   /п/

Членове : 1. Анна Дамянова           /п/

                 2. Иванка Кабакчиева    /п/

                 3. Антонио Колев          /п/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик