Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД № РД-442/25.08.2022г. На основание Констативен акт № 2/24.02.2021г. по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, издаден от длъжностни лица на Община Брацигово

 

24-11-2022

З А П О В Е Д

                               

                                               № РД-442/25.08.2022г.

 

            На основание Констативен акт № 2/24.02.2021г. по реда  на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, издаден от длъжностни лица на Община Брацигово за строеж: „Вилна сграда", представляващ бетонова площадка, изграждащ се в  кв. 10 по РП на лет. „Розовски вриз" във връзка с писмо от Регионална дирекция за национален строителен контрол Пазарджик от ОД на МВР - Пазарджик, гр. Пещера въз основа на констатации на ТП „ДГС" Пещера за започнато строителство в държавна горска площ е установено:

             Започнат е строеж на вилна сграда с № 154, като е изградена  бетонова площадка, находяща  се в кв. 10 по РП на лет. „Розовски вриз". Строителното разрешение е изгубило правно действие и протокол обр. 2 е съставен за незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ. Съгласно чл. 67 от Закона за собствеността /ЗС/ , правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята  по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. Видно от проверката на разрешение за строеж № 24/2011г., правото на строеж на Вила № 154 е отпаднало на 26.04.2016г., т.е. протокол обр. 2 от 20.04.2018г. е съставен при загубено право на строеж, т.е. за възложител е вписано лице, което към този момент вече няма право да строи в чужд имот. Към момента на съставянето на Констативен акт №2/24.02.2022г. е изпълнено строителство на бетонова площадка с размери в план 10,70м./4,50м.

            Констативен акт №2/24.02.2022г. е съставен в отсъствието на възложителя на строежа. Надлежно е съобщен чрез отправяне на писмено съобщение на заинтересуваното лице. Писменото съобщение е получено. В 7-дневен срок по акта е постъпило писмено възражение в Община Брацигово, видно от констативен протокол от 24.03.2022г. Възражението не се приема от Община Брацигово въз основа на описаните по-горе факти.

        На основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ,  във връзка с чл. 223, ал. 2 от ЗУТ.

                                         

I.                  НАРЕЖДАМ:

1.      Да бъде премахнат незаконен строеж:  „Вилна сграда № 154", представляващ бетонова площадка, изграждащ се в кв. 10 по РП на лет. „Розовски вриз" с административен адрес лет."Розовски вриз", изпълнен в нарушение на чл.148,ал.1 и чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. 

2. След влизане в сила на заповедта, да бъде отправена покана до извършителя за доброволно изпълнение на разпореденото премахване на незаконния строеж, почистване на терена от строителни отпадъци и възстановяване на терена във вида преди извършване на незаконното строителство.

3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т.2 на настоящата заповед, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж и почистване на строителната площадка за сметка на адресата на заповедта, по реда на чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ.

Kонтрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Анелия Методиева - Директор Дирекция „СА" при Община Брацигово. 

    Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд  -  Пазарджик, чрез Кмета на Община Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

Кмет на Община Брацигово

Надежда Казакова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик