Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-643/09.11.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

14-11-2022

З А П О В Е Д:

№ РД-643/09.11.2022г.

 

На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение VII

от протокол № 8/24.08.2022г. на ОбЕСУТ и

Решение №534 от Протокол №39/30.09.2022г. на Общински съвет гр.Брацигово

          

Да се изработи ПУП-ПР за част от улица с о.т.64-65 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

 

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик