Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-478/13.09.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

14-09-2022

З А П О В Е Д:

№ РД-478/13.09.2022г. 

 

 

На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение VI

от протокол № 6/29.06.2022г. на ОбЕСУТ и

Решение № 509/29.07.2022г. на Общински съвет гр.Брацигово


Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.123, УПИ III- Цех за пластмаси и нишкови материали по РП на гр.Брацигово, имот с идентификатор 06207.501.1510 по КККР на гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.КМЕТ:........./п/...............

           Н.Казакова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик