Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за Заповед № РД-228/04.05.2022г. за имот с идентификатор 06207.3.211 по КККР на гр.Брацигово

 

14-06-2022

ЕЛЕНА ДОНЧЕВА БОЖИНКОВА - гр.Пловдив-4000, /за имот 06207.3.210/

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           Съобщаваме  Ви, че е изработена Заповед № РД-228/04.05.2022г. на Кмета на Община Брацигово, с която се одобрява изменение на  ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 06207.3.211 по КККР на гр. Брацигово, с който за сметка на имота се обособява нов УПИ I-3.917-Жилищно застрояване. Изменението е по искане от Атанас Василев Зааралиев.

         Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик