Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за Заповед №РД-760/11.11.2021г. за част от кв.123 гр. Брацигово

 

19-11-2021
ДИЛЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА - гр. Пловдив-4000, /за имот с идентификатор 06207.501.1510/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-760/11.11.2021г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв. 123, УПИ Цех за пластмасови и нишкови материали по РП на гр. Брацигово /имоти с идентификатори 06207.501.5 и 06207.501.1511 по КККР на гр. Брацигово/, с който за сметка на горецитирания УПИ се обособяват три нови УПИ: I-За автосервиз, II-За автосервиз и III-Цех за пластмасови и нишкови материали. За достъп по УПИ I-За автосервиз се проектира улица с о.т.67 до о.т.67а с ширина 8м. Регулационните граници на УПИ I-За автосервиз и УПИ II-За автосервиз минават по кадастралните граници на имоти с идентификатори 06207.501.5 и 06207.501.1511 по КККР на гр. Брацигово. Изменението е по искане на Красимир Бориславов Шопов и Боян Бориславов Шопов.

       Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово на ул. Атанас Кабов"№ 6А, ет.2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

       Искания и възражение по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до Административен съд.

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик