Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв.111, УПИ ХХХI- Зеленина по регулационния план на гр.Брацигово. Съставляващ имот с идентификатор 06207.501.1891 по Кадастрална карта на гр.Брацигово.

 

15-06-2021

ДО

ТОДОР АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ  - гр.Брацигово, /за имот с идентификатор 06207.501.105 /

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ - гр.Брацигово, /за имот с идентификатор 06207.501.672/

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ- гр.Брацигово, /за имот с идентификатор 06207.501.672/

РОСИЦА ПАВЛОВА НЕДКОВСКА- гр.София ,  /за имот с идентификатор 06207.501.576 /

ФРЪСТ ФАЙНЕНШЪЛ АД- гр.София , /за имот с идентификатор 06207.501.1833/

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ БАКЪРДЖИЕВ - гр.Пловдив, , р-н Централен , / за имот 06207.501.1862 /

ИВАН НИКОЛОВ БАКЪРДЖИЕВ- гр.Пловдив, р-н Централен, /за имот с идентификатор 06207.501.1862 /

АННА НИКОЛОВА БАКЪРДЖИЕВА- гр.Пловдив, р-н Централен, / за имот с идентификатор 06207.501.1862/

ИЗОЛДЕ ФРИДРИХ МИРЧЕВА- гр.Пловдив, р-н Централен, / за имот с идентификатор 06207.501.1862 /

Н-ЦИ ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА- / за имот с идентификатор 06207.501.576 /

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от кв.111, УПИ ХХХI- Зеленина  по регулационния план на гр.Брацигово. Съставляващ имот с идентификатор  06207.501.1891 по Кадастрална карта на гр.Брацигово. С плана за регулация се предвижда УПИ ХХХI-Зеленина в кв.111 да смени отреждането си  на УПИ XXXI-1891 Жилищно строителство, ботаническа градина. Изменението е по искане от Община Брацигово.

            Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ. Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик