Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за Заповед №РД-400/09.06.2021г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв.56 УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 и XVII-903 Фирмени дейности и услуги и част от УПИ XIII-Зеленина,УПИ ХХII-781и УПИ ХХIII-782, и

 

10-06-2021
ДО

Н-ЦИ  НА  РУСКА НЕЙЧЕВА РАЛЧЕВА   / за  УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 в кв.56 /

Н-ЦИ  НА  ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ  РАЛЧЕВ   / за  УПИ XVII -903, Фирмени дейности и услуги в кв.56/

ПЕНЧО ДИМИТРОВ РАЛЧЕВ  - гр.София

АННА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА - гр.София

НЕЙЧО АНГЕЛОВ ПОПОВ- гр.София

Н-ЦИ  НА ИВАН ДИМИТРОВ ПОПОВ   / за  УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 и XVII-903 ,Фирмени дейности и услуги  в кв.56 /

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ- гр.Брацигово

ИГЛИКА ДЕЛЧЕВА ПОПОВА -гр.Пловдив

МАРГАРИТА НЕЙЧЕВА СТАЕВА /ПОПОВА/- гр.София

ДИМИТЪР НЕЙЧЕВ ПОПОВ-гр.Пловдив

Н-ЦИ  НА АНА ДИМИТРОВА НАЧКОВА-  за  УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 в кв.56

Н-ЦИ НА МАРИАНА ЛЮБЕНОВА НАЧКОВА-за  УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 в кв.56

Н-ЦИ  НА МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ТАСКОВА-  за  УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 в кв.56

ЗОРКА ЛЮБЕНОВА ЯМАЛИЕВА -гр.Пловдив

Н-ЦИ НА ЛЮБЕН ПЕТКОВ КРЪСТЕВ-/ за  УПИ XVIII-785 в кв.56/

 ГРОЗДЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА - с.Равногор

АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ КРЪСТЕВ- гр.Пазарджик

ВЕСКА ЛЮБЕНОВА ЩЪРБЕВА- с.Кадиево

ПЕТРУНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА -гр.Пазарджик

ГРОЗДЕНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА- гр.Пазарджик

Н-ЦИ НА НЕЙЧО АЛЕКСИЕВ ДЕЧЕВ-/ за  УПИ XXII-781 в кв.56/

НАДЕЖДА НЕЙЧЕВА МАДАРОВА -гр.Брацигово

ВАСИЛ НЕЙЧЕВ ДЕЧЕВ -с.Равногор

ДИМЧО ДИМИТРОВ СИВКОВ- гр.Пещера

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СИВКОВ- с.Фотиново

НИНА ДИМИТРОВА КОРИТСКА- гр.Батак

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЧАКОВ- гр.Кричим

СТОЯН ВАСИЛЕВ ЧАКОВ- гр.Кричим

Н-ЦИ НА ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ТИНЕВ-/ за  УПИ XIX-784 в кв.56/

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТИНЕВА- с.Равногор

КОСТАДИН ПЕТРОВ ТИНЕВ- с.Равногор

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТИНЕВ- с.Равногор

Н-ЦИ  НА СТОИЛ СТЕФАНОВ ВЕЛЕВ-/ за  УПИ XXIII-782 в кв.56/

ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА  - гр.Белово

СТЕФАН СТОИЛОВ ВЕЛЕВ - гр.Белово

НЕЛИ СТОИЛОВА ВЕЛЕВА-ИЛИЕВА - гр.Пазарджик

Н-ЦИ  НА ПЕТЪР ИВАНОВ МЛАДЕНОВ-/ за  УПИ XX-783 в кв.56/

ИВАН ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ - гр.Плевен                                                                             

КОСТАДИН ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ- гр.Пазарджик

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме  Ви, че със Заповед №РД-400/09.06.2021г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от кв.56, УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 и XVII-903 Фирмени дейности и услуги и част от УПИ XIII-Зеленина,УПИ ХХII-781и УПИ ХХIII-782, и улица-тупик о.т. 152-о.т.153 по регулационния план на с.Равногор, от който се предвижда обединяване на УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 и XVII-903 Фирмени дейности и услуги и част от УПИ XIII-Зеленина,УПИ ХХII-781и УПИ ХХIII-782, както и заличаване на улица-тупик с о.т. 152-о.т.153 с цел образуване на един нов УПИ XVII-903,904, отреден „за жилищно строителство". Изменението е по искане от Нейчо Ангелов Попов.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд.

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик