Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за част от местност „Перето“ ПИ с идентификатор 07586.212.7 по Кадастрална Карта и Кадастрални регистри на с.Бяга.

 

07-06-2021

ДО

Н-ЦИ БЛАГОЯ ЛАМБОВ ТАШЕВ  -/ за имот с идентификатор 07586.212.6 , местност »Перето» /

 

Н-ЦИ МАРИЙКА ИВАНОВА МАРИЙЧЕНА -  /за имот с идентификатор 07586.212.9, местност »Перето»  /

Н-ЦИ ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ - /за имот с идентификатор 07586.212.8, местност »Перето»  /

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от местност „Перето" ПИ с идентификатор 07586.212.7 по Кадастрална Карта и Кадастрални регистри на с.Бяга. С плана за регулация за ПИ с  идентификатор 07585.212.7 предвижда се смяна на предназначението на този имот и обособяване на УПИ I-За гробищен парк. Изменението е по искане от Община Брацигово.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ. Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик