Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за част от местност „Кендево“ ПИ с идентификатор 61220.6.322 по Кадастрална Карта на с.Равногор

 

07-06-2021
ДО

АНГЕЛ ТОДОРОВ РУСЕВ - с.Ягодово,  /за имот с идентификатор 61220.6.378 /

ИВАНКА ВАСИЛЕВА СТОЕВА - гр.Пловдив,  / Като пълномощник на ИВАН БОНЕВ МИНЧЕВ за имот с идентификатор 61220.6.377 и ИВАН КОСТАДИНОВ КАРАБИБЕРОВ / за имот с идентификатор 61220.6.322 /

ИВАН БОНЕВ МИНЧЕВ- с.Ягодово, / за имот с идентификатор 61220.6.377/

ИВАН КОСТАДИНОВ КАРАБИБЕРОВ - с.Ягодово, / за имот 61220.6.322 /

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПР за част от местност „Кендево" ПИ с  идентификатор 61220.6.377 по Кадастрална Карта на с.Равногор. С плана за регулация за ПИ с  идентификатор 61220.6.377 се обособява  УПИ I- 377 „ За жилищно строителство „ Обслужването на имота ше се осъществява  от прилежащата от югозапад улица с о.т. 273-274-268-266, намираща се в застроителните граници на с.Равногор. Изменението е по искане от Иван Бонев Минчев.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ. Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик