Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП-ПРЗ за част от кв. 26, УПИ XIV - 597-Районна ветеринарна лечебница по РП на гр.Брацигово

 

13-04-2021

КОСТАДИНКА БЛАГОЕВА НИКОЛОВА

гр. Брацигово, ул. "Ангел Попов" №37

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 26, УПИ XIV - 597-Районна ветеринарна лечебница по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.402 по КККР на гр. Брацигово/, с който регулационните граници на горецтирания УПИ да минат по имотните граници на имот УПИ XIV-Районна ветеринарна лечебница, по искане на Областна дирекция безопасност по храните.

Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик