Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-167/10.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрено за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.28, УПИ Х - 185 по плана на с.Бяга

 

09-04-2021

ДО

ЗЛАТОМИР Г.ГИНЧЕВ - гр.София , ул. "Тинява" №12, вх.А, ет.1, ап.1 

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ- гр.София,ж.к. "Люлин" №633, вх.А, ет.3, ап.9   

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-167/10.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрено за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.28, УПИ Х - 185 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово с който за сметка на същия се обособяват два нови УПИ ХIV-185, За жилищно строителство и УПИ Х-185- За жилищно строителство. За тях се ситуира свързано застрояване с застрояване Н≤10м, Пзастр≤60%, Кинт≤ 1.2 и Позел≥40%,  по искане на Стоянка Грозданова Гергиминова като наследник на Гроздан Стоянов Грозданов.

Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик