Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

съобщениече със заповед № РД-136/04.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 31 УПИ ІІІ-505 и ІV-505 с. Равногор

 

02-04-2021

ДО

НИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

Гр. Стамболийски, ул. „Васил Левски" № 44

МАРИЯ ИВАНОВА ВЕЛКОВА

Гр. Пловдив, жк Тракия № 70, вх. А, ет. 4, ап. 80

СТЕФКА ЙОРДАНОВА ДЕЛИПАВЛОВА

Гр. Асеновград, жк Изток № 110, вх. В, ет. 5, ап. 10

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-136/04.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ III-505 и УПИ IV-505 по плана на с.Равногор, общ.Брацигово, с който за сметка на двата имота се обособява УПИ III-505, Жилищно застрояване и за него се ситуира свободностоящо застрояване Н≤10м, Пзастр≤60%, Кинт≤ 1.2 и Позел≥40%,  по искане на „Монолитстрой" ЕООД . 

Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик