Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГРАД БРАЦИГОВО

  01-07-2021

   ОБЯВЛЕНИЕ

   

  На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 443 от 29.06.2021 г. на Кмета на Община Брацигово.

   

  ОБЯВЯВА

   

  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР" НА ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГРАД БРАЦИГОВО

   

  Място на работа Градски исторически музей гр.Брацигово

  Характер на работа - организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея

  Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

   

   

  І. Изисквания за длъжността:

   

  Минимални изисквания:

  Образование - висше; образователно-квалификационна степен „магистър"

  Професионално направление - история и археология, социология, антропология и науки за културата

  Професионален опит 3 години  в съответното професионално направление;

  Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

   

  Като предимство се счита:

  Присъдени научни степени.

  Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

  Участие в разработването и реализацията на програми и проекти

  Чуждоезикова подготовка

  Компютърна грамотност

   

  ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

   

  Защита на концепция за дейността и развитието на „Градски исторически музей гр.Брацигово" за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

  Събеседване.

   

  ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

   

  Заявление за участие

  Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).

  Документ за трудов стаж (копие)

   

   

   

   

  Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).

  Професионална автобиография

  Документ за завършено образование (копие)

  Концепция за дейността и развитието на „Градски исторически музей гр.Брацигово" за 5 годишен период, като подробно е разработена първата година -  в 7 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове, в обем до 10 страници.

              Концепцията следва да съдържа:

  -          анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

  -          тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;

  -          определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

  -          мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

  -          етапи на реализация на концепцията.

  При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

   

  ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

   

  Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на община Брацигово www.bratsigovo.bg

  Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в Общинска администрация гр.Брацигово, ул. „Атанас Кабов" № 6А, канцелария № 9 на първи етаж, всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа.

  За справка: 0895613161, Надка Златкова - главен експерт „АОЧР"

   

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик