Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Заповед № РД-285/27.04.2021г. на осн. чл.124 от ЗУТ

  27-04-2021

  З А П О В Е Д: 

  № РД-285/27.04.2021г.

   

  На основание чл. 124а ал.2  от ЗУТРешение VI

  От Протокол №3/04.03.2021г. на ОбЕСУТ и Решение №280/26.03.2021г.

  на Общински съвет гр.Брацигово

            

   Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.3, УПИ XХI-1472 по РП на гр.Брацигово / имот с идентификатор 06207.503.14 по КККР на гр.Брацигово/  съгласно приложената скица-предложение.  

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

   

  КМЕТ:                      

   /Н.Казакова/

 • Заповед № РД-279/26.04.2021г. на осн. чл.124 от ЗУТ

  26-04-2021

  З А П О В Е Д: 

  РД-279/26.04.2021г.

   

  На основание чл. 124а ал.2  от ЗУТРешение II

  От Протокол №4/07.04.2021г. на ОбЕСУТ 

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за  УПИ I-35 /имот с идентификатор 06207.5.28/ и УПИ IV-1, За жилищно строителство /имот с идентификатор 06207.5.1/, м."Бараката- Умишка" по КККР на гр.Брацигово, общ.Брацигово   по означенията върху  приложената скица-проект.            

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни


  КМЕТ:                

   /Н.Казакова/

 • Заповед № РД-278/26.04.2021г. на осн. чл.124 от ЗУТ

  26-04-2021

  З А П О В Е Д: 

  № РД-278/26.04.2021г.

   

  На основание чл. 124а ал.2  от ЗУТРешение I

  От Протокол №4/07.04.2021г. на ОбЕСУТ 

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.2, УПИ XII-105 по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово съгласно приложената скица-предложение.  

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

        КМЕТ:                   /Н.Казакова/

       

  КМЕТ:                 

  /Н.Казакова/

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.56, УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 и XVII-903 Фирмени дейности и услуги и част от УПИ XIII-Зеленина,УПИ ХХII-781и УПИ ХХIII-782, и улица-тупик о.т. 152-о.т.153 по регулационния план

  26-04-2021

  Н-ЦИ  НА  РУСКА НЕЙЧЕВА РАЛЧЕВА   / за  УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 в кв.56 /

  Н-ЦИ  НА ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ  РАЛЧЕВ   / за  УПИ XVII -903, Фирмени дейности и услуги в кв.56/

  ПЕНЧО ДИМИТРОВ РАЛЧЕВ  - гр.София

  АННА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА - гр.София

  НЕЙЧО АНГЕЛОВ ПОПОВ- гр.София

  Н-ЦИ  НА ИВАН ДИМИТРОВ ПОПОВ   / за  УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 и XVII-903 ,Фирмени дейности и услуги  в кв.56 /

  ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ- гр.Брацигово

  ИГЛИКА ДЕЛЧЕВА ПОПОВА -гр.Пловдив

  МАРГАРИТА НЕЙЧЕВА СТАЕВА /ПОПОВА/- гр.София

  ДИМИТЪР НЕЙЧЕВ ПОПОВ--гр.Пловдив

  Н-ЦИ  НА АНА ДИМИТРОВА НАЧКОВА-  за  УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 в кв.56

  Н-ЦИ НА МАРИАНА ЛЮБЕНОВА НАЧКОВА-за  УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 в кв.56

  Н-ЦИ  НА МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ТАСКОВА-  за  УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 в кв.56

  ЗОРКА ЛЮБЕНОВА ЯМАЛИЕВА --гр.Пловдив

  Н-ЦИ НА НЕЙЧО АЛЕКСИЕВ ДЕЧЕВ-/ за  УПИ XXII-781 в кв.56/

  НАДЕЖДА НЕЙЧЕВА МАДАРОВА --гр.Брацигово

  ВАСИЛ НЕЙЧЕВ ДЕЧЕВ -с.Равногор

  ДИМЧО ДИМИТРОВ СИВКОВ- гр.Пещера

  ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СИВКОВ- с.Фотиново

  НИНА ДИМИТРОВА КОРИТСКА- гр.Батак

  КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЧАКОВ- гр.Кричим

  СТОЯН ВАСИЛЕВ ЧАКОВ- гр.Кричим

  Н-ЦИ НА ЛЮБЕН ПЕТКОВ КРЪСТЕВ-/ за  УПИ XVIII-785 в кв.56/

  ГРОЗДЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА - с.Равногор

  АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ КРЪСТЕВ- гр.Пазарджик

  ВЕСКА ЛЮБЕНОВА ЩЪРБЕВА- с.Кадиево

  ПЕТРУНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА -гр.Пазарджик

  ГРОЗДЕНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА- гр.Пазарджик

  Н-ЦИ НА ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ТИНЕВ-/ за  УПИ XIX-784 в кв.56/

  КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТИНЕВА- с.Равногор

  КОСТАДИН ПЕТРОВ ТИНЕВ- с.Равногор

  ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТИНЕВ- с.Равногор

  Н-ЦИ  НА ПЕТЪР ИВАНОВ МЛАДЕНОВ-/ за  УПИ XX-783 в кв.56/

  ИВАН ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ - гр.Плевен                                                                             

  КОСТАДИН ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ- гр.Пазарджик

   

  Н-ЦИ  НА СТОИЛ СТЕФАНОВ ВЕЛЕВ-/ за  УПИ XXIII-782 в кв.56/

  ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА  - гр.Белово

  СТЕФАН СТОИЛОВ ВЕЛЕВ - гр.Белово

  НЕЛИ СТОИЛОВА ВЕЛЕВА-ИЛИЕВА - гр.Пазарджик

  РПК  -/ за СГРАДА- в ИМОТ 780 в кв.56/  

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от кв.56, УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 и XVII-903 Фирмени дейности и услуги и част от УПИ XIII-Зеленина,УПИ ХХII-781и УПИ ХХIII-782, и улица-тупик о.т. 152-о.т.153 по регулационния план на с.Равногор, от който се предвижда обединяване на УПИ XVI-904; XXI-904;XV-904;XIV-904 и XVII-903 Фирмени дейности и услуги и част от УПИ XIII-Зеленина,УПИ ХХII-781и УПИ ХХIII-782, както и заличаване на улица-тупик с о.т. 152-о.т.153 с цел образуване на един нов УПИ XVII-903,904, отреден „за жилищно строителство". Изменението е по искане от Нейчо Ангелов Попов.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

  Съобщението е публикуване в Интернет чрез сайта на община Брацигово на 26.04.2021г.

 • Протокол от проведено заседание на комисия по чл. 37и от ЗСПЗЗ за разпределение на мери, пасища и ливади от ОПФ за стопанската 2021 - 2022г. на територията на община Брацигово

  19-04-2021
  Протокола може да видите ТУК!

 • Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „ Водовземане на минерални води от съществуващ водоизточник Сондаж 2 в ПИ06207.503.159.1

  16-04-2021

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение заВодовземане на минерални води от съществуващ водоизточник Сондаж 2 в ПИ 06207.503.159.1 част от Находище „Брацигово" за обект „Преустройство на съществуваща сграда в „Балнеологичен и спа комплекс с места за настаняване, в ПИ 06207.503.328, Бул. "Освободител" №33,                                 Гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик

   

  Лице за контакти:  Светослав   Контилски, 0886481111, s.kontilski@vassilevibros.com

   

  Писмени становища и мнения се приемат в Община Брацигово  - ул. "Атанас Кабов" № 6а, гр. Брацигово 4579, област Пазарджик, kmet@bratsigovo.bg

   

  Придружаващи документи

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.92, УПИ ХVIII- 620, УПИ ХХ-620, УПИ XIX-620 и УПИ ХХI-Трафопост и КОО по РП на гр.Брацигово

  15-04-2021

  До Мария Стефанова Караджова

  ж.к. "Западен Парк" бл.133, вх.А, ет.3, ап.8

  гр.София


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.92, УПИ ХVIII620, УПИ ХХ-620, УПИ XIX-620 и УПИ ХХI-Трафопост и КОО по РП на гр.Брацигово, като с проекта се предлага регулационните линии на горните УПИ да минат по имотните граници, по искане на Асен Василев Асенов и Мишо Асенов Асенов

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

          Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП-ПРЗ за част от кв. 26, УПИ XIV - 597-Районна ветеринарна лечебница по РП на гр.Брацигово

  13-04-2021

  КОСТАДИНКА БЛАГОЕВА НИКОЛОВА

  гр. Брацигово, ул. "Ангел Попов" №37

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 26, УПИ XIV - 597-Районна ветеринарна лечебница по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.402 по КККР на гр. Брацигово/, с който регулационните граници на горецтирания УПИ да минат по имотните граници на имот УПИ XIV-Районна ветеринарна лечебница, по искане на Областна дирекция безопасност по храните.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-167/10.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрено за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.28, УПИ Х - 185 по плана на с.Бяга

  09-04-2021

  ДО

  ЗЛАТОМИР Г.ГИНЧЕВ - гр.София , ул. "Тинява" №12, вх.А, ет.1, ап.1 

  ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ- гр.София,ж.к. "Люлин" №633, вх.А, ет.3, ап.9   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-167/10.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрено за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.28, УПИ Х - 185 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово с който за сметка на същия се обособяват два нови УПИ ХIV-185, За жилищно строителство и УПИ Х-185- За жилищно строителство. За тях се ситуира свързано застрояване с застрояване Н≤10м, Пзастр≤60%, Кинт≤ 1.2 и Позел≥40%,  по искане на Стоянка Грозданова Гергиминова като наследник на Гроздан Стоянов Грозданов.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП-ПРЗ за част от кв. 114, ПИ №1404 по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.501.1712 по КККР на гр.Брацигово

  08-04-2021

  ДО  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ЗЛАТКОВ

  гр. Брацигово, ул. "Братя Златкови"9

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 114, ПИ №1404 по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.501.1712 по КККР на гр. Брацигово/, с който за имота се обособява УПИ ХVIII- Жилищно строителство по искане на Димитър Павлинов Батачев.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик