Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

П   О   К   А   Н   А

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 22.02.2019 г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

008-00-9-1

07.02.2019

Отчет за работата на Участък - гр. Брацигово към РУ гр. Пещера за периода от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.

Докладва:ст.инспектор Мария Пенчева-Началник ПУ гр.Брацигово

 

№2

. 015-00-3

07.02.2019

Сключване на анекс към Договор №Д-40 от 29.03.2016 година с управителя на „Инфрастрой" ЕООД  гр. Брацигово до заемане на длъжността „Управител", след проведен конкурс.

Докладва:инж.Веселина Дамова-Председател на ПК по Оперативенконтрол на „Инфрастрой" ЕООД

 

№3

015-00-4

07.02.2019

Закупуване на дълготраен материален актив - Помпа GRUNDFOS тип NB50-315/277, 3х400V P2=4.0kW, Q=8.0 1/s при H=24м., за нуждите на „Инфрастрой" ЕООД гр. Брацигово за Тръбен кладенец №1 в местността „Шавариеви ливади" в землището на гр. Брацигово на стойност до 8000лв. без ДДС.

Докладва:инж.Веселина Дамова-Председател на ПК по Оперативен контрол на „Инфрастрой" ЕООД

 

№4

001-00-25

07.02.2019

Приемане на бюджета за 2019 година на Община Брацигово.

Докладва: София Тачева-гл.счетоводител

 

№5

001-00-19

06.02.2019

Одобряване на Списък на недвижими имоти, публична общинска собственост и Списък на имоти, частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане за 2019 година.

Докладва: Габриела Апостолова-мл.експерт „ОС"

 

№6

001-00-20

07.02.2019

Продажба на Урегулиран  поземлен имот XVII - Търговия и услуги, в кв.15 по регулационния план на село Исперихово.

Докладва: Габриела Апостолова-мл.експерт „ОС"

 

№7

001-00-21

07.02.2019

Продажба на Урегулиран поземлен имот XIV - Търговия и услуги, в кв.8 по регулационния план на село Исперихово.

Докладва: Габриела Апостолова-мл.експерт „ОС"

 

№8

001-00-18

06.02.2019

Приемане на Доклад за дейността на МКБППМН в община Брацигово за 2018г.

Докладва: Иванка Стефанова- секретар на МКБППМН

 

№9

001-00-23

07.02.2019

Информация за състоянието на околната среда и екологичната обстановка в общината и перспективите за подобряването им.

Докладва: Татяна Симонова-гл.експерт „ЕЗСД"

 

№10

001-00-24

07.02.2019

Доклад за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в община Брацигово- 2018г.

Докладва:Татяна Симонова-гл.експерт „ЕЗСД"

 

№11

001-00-22

07.02.2019

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2018 година в община Брацигово.

Докладва: Цонка Кушлева-гл.експерт „Обществени поръчки"

 

№12

001-00-30

07.02.2019

Приемане на Отчет за работата на общинска администрация Брацигово за 2018 година.

Докладва: Мария Мадарова-Секретар на Община Брацигово

 

№13

001-00-32

07.02.2019

Отдаване под наем на земеделски земи - общинска собственост на територията на община Брацигово по реда на чл.24а, ал.6, т 5  от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година.

Докладва: Ангелина Калинова-мл.експерт ЗГВ

 

№14

001-00-31

07.02.2019

Приемане на програма за развитие на туризма за 2019 година.

Докладва: Мария Пищалова-гл.експерт „ТУТ и ПЗ"

 

№15

001-00-17

06.02.2019

Изменение на Решение № 426 от 23.02.2018г. на ОбС гр. Брацигово.

Докладва: София Тачева-гл.счетоводител

 

№16

001-00-16

06.02.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най- нуждаещите се лица- Операция „Осигуряване на топъл обяд- 2016 г.", Бюджетна линия 2014BGO5FMOP001-03.02.

Докладва: София Тачева-гл.счетоводител

 

№17

001-00-26

07.02.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.028-001 „Работа" финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Докладва: София Тачева-гл.счетоводител

 

№18

001-00-27

07.02.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Докладва: София Тачева-гл.счетоводител

 

19

001-00-28

07.02.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Докладва: София Тачева-гл.счетоводител

 

20

001-00-29

07.02.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Докладва: София Тачева-гл.счетоводител

 

21

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

 


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик