Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ 

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО 

ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019 год.

 

 

Постоянна комисия по:

 

 

Дата и час на заседание:

 

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

 

20.03.2019г. /сряда/ от

09.00 ч.

 

Териториално развитие, комуникации и околна среда

 

21.03.2019 г. /четвъртък/ от

09.00 ч.

 

Законност и обществен ред

 

 

21.03.2019 г. /четвъртък/ от

13.00 ч.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-8

13.03.2019

Приемане на годишен финансов отчет на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за 2018 година.

№2

015-00-7

13.03.2019

Закупуване на автомобил втора употреба до 6000 лв. без ДДС за нуждите на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово.

№3

008-00-20

12.03.2019

Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово.

№4

001-00-37

13.03.2019

Продажба на УПИ XVIII-63 и УПИ XIX-63 в кв.3 по регулационния план на село Козарско.

№5

001-00-38

13.03.2019

Отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на село Жребичко.

№6

001-00-40

13.03.2019

Приемане на отчет за работата на читалищата от община Брацигово през 2018 година.

№7

001-00-35

12.03.2019

Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Брацигово за 2020 год.

№8

001-00-36

12.03.2019

Състояние на медицинското обслужване на населението в Община Брацигово за 2018г.

№9

001-00-41

14.03.2019

Отчет по изпълнение на Общинския план за дейностите на Община Брацигово за 2018г. от Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик.

№10

001-00-34

12.03.2019

Приемане на бюджетната прогноза на Община Брацигово за периода 2020-2022 год. в частта за местните приходи и разходите за местни дейности

№11

001-00-39

13.03.2019

Приемане на план-сметка за необходимите разходи по случай честванията на 143-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски възстаннически пункт.

№12

001-00-33

12.03.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.028-001 „Работа". финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик