Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Маршрути

Обща информация-Община Брацигово заема територия от около 221 кв.км.

Според физикогеографското райониране на България, Общината попада в Западно родопската област на Осоговско-Родопската зона. В нея се включват части от Бе сахарска, Корсарски и Баташки ридове. Общината граничи с общините Кричим, Пещера, Батак и Девин. С тях е свързват асфалтирани пътища от републиканската пътна мрежа, а с Пловдив и Пещера- и Ж.П. линия. Най-високите й части са източните склонове на рида Къркалия с добре изразено северно – южно направление и северните склонове на Баташката планина – със западно – източно направление. Между тях е врязана долината на р. Стара и нейните притоци, включително р. Равно горска и р. У мишка. Територията на общината е разположена между 300м. и 1400м. надморска височина, а гр. Брацигово- 420м

- Релеф
• Физикогеографските условия определят климата в района на общината, като преходно-континентален, което се доказва и от количествените показатели на основните климатични елементи.
• Геоложкият строеж на територията на общината е представен от гнайса, амфибиолити, слюдести шисти, дебелослойни мрамори.
• Широкото релефоизграждащо участие на мраморите е предпоставка за образуването на форми с карстов характер. Корозионното въздействие на водата върху пукнатините на мраморите е довело до образуването на подземна карстова хидрография.

- Климат
• Средномесечната януарска температура е –0,3°С; средната юлска е 21,9 °С, а средногодишната е 11,5°С. Средногодишната температурна амплитуда е сравнително ниска- около 22 °С. В планинските части с надморска височина над 1000м. съответните средни температури са по-ниски с 3-4°С
• Средногодишните валежни количества варират между 500мм. в ниските и 750мм. до 1000мм. във високите части при средни за страната 650мм.
• Относителната влажност на въздуха е между 55% през август най- сухия месец и 83% през месец януари и декември . Денонощните колебания на влажността са по- малки – между 90% в сутрешните и 75% в обедните часове.
• Климатичните данни за ветровата характеристика в Брацигово са непълни.Ако се приеме, че са близки до тези в Пещера, то преобладаващите са североизточните и северозападни ветрове, чиято честота е почти еднаква, а средната скорост на вятъра е 1,7 м/сек. Имайки предвид разликите в месторазположението, може да се предположи, че неустойчивостта на атмосферата в Брацигово е по-голяма, което създава по- добра възможност за разсейване на вредните вещества в атмосферата.
• Геоложкият строеж на територията на общината е представен от гнайси, амфибиолити, слюдести шисти, дебелослойни мрамори.
• Широкото релефоизграждащо участие на мраморите е предпоставка за образуването на форми с карстов характер. Корозионното въздействие на водата върху пукнатините на мраморите е довело до образуването на подземна карстова хидрография.

- Защитени територии - На територията на община Брацигово има обявени шест защитени територии, някои от които са:
• Защитена местност “ Атолука”. Намира се в землището на Брацигово и Равногор и заема площ от 318,2 ха.
• Защитена местност “ Тъмра” – в землището на Брацигово и Розово. Площта й е 537,3 ха.
• Историческото място “ Винище” – в землището на с. Равногор с площ 27,5 ха.
• Вековно дърво “ Бук” Д.Р. № 515 – с. Розово
• Архитектурен резерват – с. Жребичко
• Всички защитени обекти попадат в горския фонд и се стопанисват и опазват от ГС – Пещера. Състоянието им е добро.

- Маршрути и защитени видове растения и животни -На територията на екорегиона съществуват 11 туристически маршрута за пешеходен туризъм.като постоянно се създават и нови. Екопътеките предоставят изключително разнообразни възможности за туризъм и достъп до обектите за екотуризъм. . Маршрути 1 , 4 и 9 са високопланински и са предназначени за опитни туристи. Преминавайки през 10- те туристически маршрута могат да се видят защитени растителни видове като: вековен бук, миши трън, котенце, мечо грозде, нежит, бъз, мъхестта камбанка и др. От защитените животински видове се срещат: мишелов, малък ястреб, пъстър кълвач, червеногърба сврачка, бухал, кафява мечка и дива коза.
- По проект на Община Брацигово, бяха изградени 10 туристически еко-маршрута, карта на които можете да намерите по-надолу.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик