Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

РАВНОГОР

 Равногор е създадено върху земите на древните траки, свидетелство за което са могилите, намиращи се в землището на селото.

Първото име на селището датира от времето на турското робство и то е било - Кория (гора на български).

То се получава с признаването на Равногор като административна единица в турската империя през 1777 год. Заради това, че турците не могли да потурчат тогавашните жители, те ги наричат аксии (лоши), а селото Акси Кория.

След освобождението с решение на общинският съвет името е сменено на Ясъ Кория (Равна гора). То е запазено до 1934 год., когато с постановление на Министерски съвет е преобразувано в Равногор.
Основен поминък било земеделието и животновъдството. Отглеждали се овес, грах, фасул, царевица, леща и картофи. От животните важно място заемали овцете, конете и кравите. И днес селището е запазено от към природни дадености и според изследване на НАСА - е най-екологично чистият район на Балканите, като голяма част от земите му попадат в Натура 2000.

В съществуващите защитени територии около с. Равногор се среща един от 47-те вида критично застрашени растения с европейско и национално природо-защитно значение - Стояново лютиче /Ranunculus stojanovii/, включено в Червената книга на Република България и защитено от Закона за биологичното разнообразие.

Тъй като, качествата му не са изяснени - следва да НЕ се прилага в народната медицина.

Населението на Равногор е изцяло християнско и към 28.02.2011 е 718 жители.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик