Община Брацигово logo
Община Брацигово

 


  „Патронажна грижа +"

 


 14.12.2022г.
 

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БРАЦИГОВО"

 

        И през 2023г. община Брацигово продължава да изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0185-С01-„Патронажна грижа +" - Компонент 2". Финансирането е осигурено  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

 

       Предоставят се интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.  За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

- Направление I - дейност „Патронажна грижа". Очаквано стартиране на дейността: 01.09.2021г.

В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 29 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип -медицинска сестра, психолог, социален работник и работник доставка по домовете.

- Направление II - дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности".

 

АКО ВИЕ ИЛИ ВАШ БЛИЗЪК СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ПАЗАРУВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ НА БИТОВИ СМЕТКИ ИЛИ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, АКО СТЕ БОЛНИ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА ТЕЛ. 0897435857 ИЛИ ЕЛАТЕ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

НА АДРЕС: ГР.БРАЦИГОВО, УЛ."АТАНАС КАБОВ" №6А.

ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ВАС ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН!

 

ЕКИПЪТ НИ ПОЖЕЛАВА СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ПОДКРЕПА, КАКТО И НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА!

 
 

16.07.2021г.  

О Б Я В Л Е Н И Е

            Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. и изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0185-C01 „Патронажна грижа + в община Брацигово" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020",             

                                                OБЩИНА БРАЦИГОВО  ОБЯВЯВА

               Процедура за подбор и  включване на потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани
 здравно-социални услуги и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,
 вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), 
заплащането на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги 
 ( със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), 
помощ при текущо почистване на дома на потребителя, поддържане личната хигиена на потребителя,
 поддържане на социални контакти и др. 

 .

1.      Допустими целеви групи по Направление 1: Дейност „Патронажна грижа"

·           Хора с увреждания и техните семейства;

·           Възрастни хора над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

·           Други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19;

·           Лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Община Брацигово  ще предоставя посочените в услуги на 29 потребители (броят на потребителите е определен в процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +"  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.), с постоянен или настоящ адрес в община Брацигово, заявили необходимост от тях.

Община Брацигово ще предостави хигиенни материали, дезинфектанти и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки на лицата, които ще бъдат наети за предоставяне на услугите на потребителите.

 

Кандидат-потребителите от целевите групи по т.1. могат да заявят необходимост от предоставяне на услугите, в деловодството на Община Брацигово, ул. „Атанас Кабов"                    № 6а ,  всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ


 

16.07.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

            Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. и изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0185-C01 „Патронажна грижа + в община Брацигово" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020",             

                                                OБЩИНА БРАЦИГОВО  ОБЯВЯВА

Процедура за подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса в изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0185-C01 „Патронажна грижа + в община Брацигово", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., за следните длъжности:

I.                   Направление 1: Дейност „Патронажна грижа"

·         работник доставка по домовете  - 4 щ. бр. / заетост до 8 часа/ден;

1.  Изисквания  за заемане на длъжността:

1.1. Степен на образование - минимум основно образование;

1.2. Медицински изисквания - физически и психически здрав, без заболявания, противопоказни за заемане на длъжността;

1.3. Трудов и професионален опит - не се изискват. Наличието им е предимство;   

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осъществява дейности и услуги по доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). Помага при текущо почистване на дома на потребителя, при поддържане на личната хигиена на потребителя и при поддържане на социални контакти и др.

На наетите лица, предоставящи услугата се осигуряват лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

·         Социален работник - 1 бр. / до заетост до 2 часа/ден;

1.  Изисквания  за заемане на длъжността:

1.1. Степен на образование - минимум средно образование;

1.2. Медицински изисквания - физически и психически здрав, без заболявания, противопоказни за заемане на длъжността;

1.3. Трудов и професионален опит - не се изискват. Наличието им е предимство;

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Приема и разпределя заявки от
 потребителите за дейности и услуги по доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, 
включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни 
административни услуги. 
Координира заявените услуги и изпълнението им. Социалният работник ще отговаря за оценка на 
индивидуалните потребности от здравни грижи, социални дейности, психологично консултиране и 
времеви план за изпълнението им. За всеки потребител ще бъде съставено досие, в което се съхраняват 
и поддържат екземпляри от изискуемата работна документация.

      На наетото лице, предоставящо услугата се осигуряват лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

·      Медицинска сестра - 1 бр.  / заетост до 2 часа/ден;

·      1.  Изисквания  за заемане на длъжността:

1.1. Степен на образование - висше, с образователно-квалификационна степен - „специалист" или „бакалавър", специалност - „Медицинска сестра", „Медицински фелдшер" и „Акушерка";

  1.2. Трудов и професионален опит - 1 година

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Извършва посещения в домовете на потребителите за измерване на кръвно налягане, превръзки, съдействие за прием на лекарства, предписани от лекар и др. При състояние на потребителя, изискващо оказване на спешна медицинска помощ,  информира личния лекар и посочено лице за контакт. Оказва съдействие при настаняване в болница и поддържа контакти с близките и роднините за здравословното му състояние.

      На наетото лице, предоставящо услугата се осигуряват лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

 

·         Психолог - 1 бр.

 Изисквания  за заемане на длъжността:

·         1.1. Степен на образование - висше, с образователно-квалификационна степен - „специалист" или „бакалавър", специалност - „Психология";

·           1.2. Трудов и професионален опит - 1 година

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Извършва посещения в домовете на потребителите. Осигурява подкрепа за личностно развитие - превенция, диагностика и консултиране, извършва оценка на потребности и интервенции в областта на психичното, социалното и емоционалното развитие на потребителите.

На наетото лице, предоставящо услугата се осигуряват лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

Начин на провеждане на конкурса :

  • първи етап - подбор по документи
  • втори етап - събеседване

 

II.                Направление 2: Дейност "Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности"

·         Хигиенист - 10 щ. бр.

1.  Изисквания  за заемане на длъжността:

1.1. Степен на образование - минимум основно образование;

1.2. Медицински изисквания - физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

1.3. Трудов и професионален опит - не се изискват.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Ежедневно да почиства и хигиенизира помещенията в сградата на социалната услуга и дворните пространства. Изпълнява и други възложени задачи, свързани с опазване на имуществото, хигиенизирането на социалната услуга.

             На наетите лица, предоставящи услугата се осигуряват лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

 

Начин  на провеждане на подбора: Разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

 

III.             Документи за включване в трудова заетост по проекта:

Кандидатите за включване в трудова заетост, след окончателен подбор на работодателя, представят в Община Брацигово следните документи:

  • Заявление (по образец);
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации (ако притежават такива и са относими към длъжността);
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на опита / трудова книжка/;
  • Карта за предварителен медицински преглед;
  • Свидетелство за съдимост (документът се изисква от Община Брацигово по служебен път);
  • Декларация за събиране, използване и обработване на лични данни (по образец);

 

IV.             Срок за подаване на необходимите документи за подбор:

Срокът за подаване на необходимите документи за подбор за включване в трудова заетост по проекта е до 17.00 часа на 30.07.2021г.

Списъци и всички съобщения във връзка с подбора и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса в изпълнение на проект проект BG05M9OP001-6.002-0185-C01 „Патронажна грижа + в община Брацигово", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. се обявяват на информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Брацигово.

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване

 


16.07.2021г.

          С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.  е одобрено проектно предложение на Община Брацигово  за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002  „Патронажна грижа +".

Цели и очаквани резултати: Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.  За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

- Направление I - дейност „Патронажна грижа". Стартиране на дейността: 01.09.2021г.

В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 29 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип -медицинска сестра, психолог, социален работник и работници доставка по домовете.

- Направление II - дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности". Стартиране на дейността: 01.09.2021г.

В рамките на Направление 2 ще се осигури реализирането (за 12 месеца) дейности, насочени към  служители в 8-те социални услуги делегирани от държаната дейности, на територията на Община Брацигово. Предвижда се да се назначи на трудов договор и  помощен персонал - хигиенисти към всички социални услуги. В изпълнение на работните си задачи, назначените лица ще спазват всички необходими противоепидемиологични мерки. Ще се въведат допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, с цел превенция на корона вирусната инфекция. За персонала на услугите и допълнително назначените лица ще бъдат осигурени необходимите лични предпазни средства. Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за COVID-19.

Ще се осигури и компютърна техника и др. с цел осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 29  лица, които ще получават патронажна грижа;

- 106 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности;

- 17  заети лица  

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик