Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

РЕГИСТРИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРАЦИГОВО

ЗАПОВЕД № РД-673-1/27.12.2016 г. относно утвърждаване на „Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри в община Брацигово."


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ, ПОПЪЛВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

Раздел І. Общи положения

Чл.1 Тези правила определят съдържанието, условията и реда за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри в Община Брацигово.

Чл.2. (1) Публичните регистри са база данни, съдържаща вписани обстоятелства, изискуеми по закон или друг нормативен акт, или такива, необходими за оперативната работа на общината.

(2) Публичните регистри се създават и поддържат на хартиен, технически носител или уеб базирани.

Раздел ІІ. Създаване, водене, попълване и съхранение на публичните регистри в община Брацигово.

Чл. 3 Необходимостта от създаване на нов публичен регистър възниква по силата на нормативен акт или заповед на кмета на общината, от които произтича задължение за общинската администрация да регистрира данни и обстоятелства, подлежащи на вписване.

Чл. 4 Съдържанието, видът и подлежащите на вписване данни в публичните регистри се определят от нормативния акт, от който произтича задължението за създаване и водене на съответния регистър.

Чл. 5 Създаването, воденето, попълването и съхранението на съответните публични регистри се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

Чл. 6 Публичните регистри се съхраняват съобразно изискванията на нормативния или административния акт, въз основа на които са възникнали.

Раздел ІІІ. Достъп до публичните регистри

Чл.7. (1) Редът за достъп до публичните регистри е определен в нормативния акт, от който е възникнало задължението за тяхното създаване.

(2) Извън случаите по ал.1, достъпа се извършва по реда на Закона за достъп до информация.

(3) На интернет страницата на Община Брацигово, в секциите „Достъп до обществена информация" и „Регистри" се публикуват настоящите правила.

 

Раздел ІV. Контрол

Чл.8 Контролът по прилагането на Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри на община Брацигово се упражнява от секретаря на общината.

Раздел V. Заключителни разпоредби.

§1. Вътрешните правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри на община Брацигово  са създадени на основание чл.15а, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация.


§2. Настоящите вътрешни правила влизат в сила от 01.01.2017 год.

1. Приложение № 1 - заявление за достъп до обществена информация;
2. Приложение № 2 - регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация;


 

Регистрите на община Брацигово може да видите и изтеглите от ТУК!

 


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик