Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ТОПЪЛ ОБЯД 2022
 
 06.10.2022г. Община Брацигово е допустим кандидат за партньорска организация по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 – Операция BG05SFPR003 – 1.001    Топъл обяд" и кандидатства със собствен проект.

 

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на топъл обяд ежедневна разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най – нуждаещите се лица се предоставя целогодишно, в отговор на установени трайни и / или неотложни нужди.

Топлия обяд ще се предоставя в работните дни от месеца, под формата на супа, основно ястие и хляб и десерт поне веднъж седмично.

 

 Целевите групи по тази процедура са:

 

►лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл.4, ал.1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

скитащи и бездомни лица;

лица  от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби от Закона  за убежището и бежанците.

 

Допустимите дейности са:

 

  1. Определяне на целевите групи;
  2. Приготвяне на топъл обяд;
  3. Предоставяне на топъл обяд;
  4. Реализиране на съпътстващи мерки.

Желаещите да ползват услугата следва да подадат заявление по образец Приложение 1 на фронт офиса на Общинска администрация Брацигово от 07.10.2022 година.

След проверка за принадлежност от ДСП – Пещера допуснатите лица ще бъдат класирани по определена методика от специална комисия определена със Заповед на Кмета на Община Брацигово.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик