Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД"
 

 23.12.2022г. Община Брацигово сключи договор № BG05SFPR003-1.001-0108-C01 по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 - Операция BG05SFPR003 - 1.001   „ Топъл обяд" проект: "Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брацигово"

 

Проекта е с продължителност от 01.11.2022г. до 30.09.2025г. със стойност в размер на 133881.60лв.
 

01.11.2022г. От 01.11.2022 година Община Брацигово предоставя социална услуга по осигуряване на топъл обяд на 50 броя потребители в гр. Брацигово, с. Розово, с. Бяга, с. Исперихово и с. Козарско. Тези дейности се реализират в изпълнение на Договор № BG05SFPR003-1.001-0108-С01, по проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брацигово",  Операция BG05SFPR003-1.00" Топъл обяд" финансирана по   Програма за храни и основно материално подпомагане  2021 -2027. Периода , който обхваща договорът е от 01.11.2022 година до 30.09.2025 година, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 133 881,60 лева

Услугата „Топъл обяд" се предоставя  само в работни дни  от Домашен социален патронаж - гр. Брацигово, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене. Седмичното меню се разработва,  съгласно утвърдени от кмета на община Брацигово рецепти, с цел подобряване на  качеството на  храната .

 Осигурените средства за хранителни продукти за едно лице от целевата група са в размер на 3.20 лв. за ден.  

 Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие, десерт и хляб за 50 лица. Допустимите целеви групи за проекта са следните:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

 2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

 3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

 5. скитащи и бездомни лица;

 6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците

Във връзка с изпълнението на проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брацигово" служители на Община Брацигово предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции. 
 
 

06.10.2022г.  Община Брацигово е допустим кандидат за партньорска организация
по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 - Операция BG05SFPR003 - 1.001   „ Топъл обяд" и кандидатства със собствен проект.

 

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на топъл обяд ежедневна разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най - нуждаещите се лица се предоставя целогодишно, в отговор на установени трайни и / или неотложни нужди.

Топлия обяд ще се предоставя в работните дни от месеца, под формата на супа, основно ястие и хляб и десерт поне веднъж седмично.

  Целевите групи по тази процедура са:

 

►лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

►лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл.4, ал.1 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 година, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

►лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

►лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

►скитащи и бездомни лица;

►лица  от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби от Закона  за убежището и бежанците.

 

Допустимите дейности са:

 

  1. Определяне на целевите групи;
  2. Приготвяне на топъл обяд;
  3. Предоставяне на топъл обяд;
  4. Реализиране на съпътстващи мерки.

Желаещите да ползват услугата следва да подадат заявление по образец Приложение 1 на фронт офиса на Общинска администрация Брацигово от 07.10.2022 година.

След проверка за принадлежност от ДСП - Пещера допуснатите лица ще бъдат класирани по определена методика от специална комисия определена със Заповед на Кмета на Община Брацигово.

 Топъл обяд ще се предоставя от 01.11.2022 г., в рамките на работните дни в следните населени места: град Брацигово, с. Розово, с Бяга, с. Исперихово и с. Козарско.   

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик