Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

 


- 02.02.2016-
Община Брацигово, във връзка с изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5, назначи 10 медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра", които ще извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги. Достъп до здравни услуи ще бъде осигурен на 47 потребители на услугата "личен асистент" в размките на месец Февруари 2016 г.

 
-21.01.2016-

В изпълнение на Дейност 3 и 5 от Проект "Нови възможности за грижа" предстои да се проведе процедура по кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалист за предоставяне на достъп до здравни услуги на потребителите на услугата „личен аиситент" в рамките на проекта.
Желаещите да кандидатстват следва да са медицински специалисти с професионална квалификация „Медициснка сестра" или „Медицински фелдшер" и да подадат Заявление №1, съгласно Приложение до Комисията за подбор на кандидатите в Община Брацигово в периода от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г.
Едновременно с подаването на документите комисията ще провежда интервю с кандидатите, които са подали коректни документи със съответните приложения.
След изтичане на срока за прием на документи Списък с одобрените кандидати ще бъде обявен на интернет страницата на Община Брацигово и на информационното табло в сградата на общината.

Назначените след подбора медицински специалисти ще изпълняват функциите си през м.Февруари 2016, като посещават потребители на социалната услуга „личен асистент" по проекта в домовете им и извършва услуги по измерване на кръвно налягане, консултации за спазване на хигиенно-диетичен режим, консултации за предпазване от развитие на декубитуси и при необходимост, осъществява връзка с личния лекар на потребителя, съгласно график.

 
-13.01.2016-

В изпълнение на Дейност 6 от Проект "Нови възможности за грижа": "Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата" е заложено извършване на супервизия на наетите лични асистенти.
В областта на помагащите професии терминът "супервизия" се използва в специфичен смисъл, произтичащ от естеството на дейността на личния асистент, а именно:
-като насочване, професионална подкрепа и ръководство на практикуващите лични асистенти, за да се справят в проблемите си при по-сложни ситуации при работата си с потребителите;
-като контрол на ефективността на оказваната помощ.
Супервизията на личните асистенти от Община Брацигово ще се извърши от определени със заповед служители от Дирекция СП - Пещера.
След съгласуване с ДСП Пещера за подходящи дати за провеждане на супервизията наетите лични асистенти ще бъдат уведомени.
Екипът за управление на проекта има за задача да осигури организация, необходими материали и технически средства.

Супервизията следва да се проведе до 19.02.2016 г.

Към настоящия момент наетите лични асистенти в Община Брацигово са 48 броя, които се грижат за потребители от всички населени места на територията на общината.

Администратор на проекта,
Сашка Манджукова

 


 
-23.12.2015-

Към 23.12.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Брацигово е 48 души, обслужващи 48 потребителя.
Всчики лични асистенти преминаха предвиденото поддържащо обучение а 19.10.2015 г. и 20.10.2015 г., като за провеждането му екипа по проекта осигури всички необходими условия. Обучението проведе Марияна Гемджиян от ДСП - Пещера.

Съгласно приетата методика за всеки месец се изготвя план за извършване на проверки на място. И през месец септември са извършени плануваните проверки и посещения на място.
От екипа извършващ проверките и срещите с потребителите не са констатирани несъответствия, няма сигнали от потребителите за некачествено предоставяне на услугата.

Услугата в рамките на проекта ще се предоставя до 29.02.2016 г.

Администратор на проекта,
Сашка Манджукова

 


 -06.10.2015-
Към 06.10.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Брацигово стана 48 души, обслужващи 48 потребителя, след като бяха включени нови 6 потребители и лични асистенти през октовмри 2015 г.

Във връзка с подписаното Партньорско споразумение с АСП за изпълнение на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" и процедурата за организиране и провеждане на поддържащо обучения за назначените лични асистенти в Община Брацигово ще бъде проведено такова в периода 20-27.10.2015 г.
Обучението ще бъде с продължителност 4 часа, като след изготвяне на график от ДСП - Пещера личните асистенти ще бъдат уведомени лично за точната дата и часа на провеждане.


-30.09.2015-

Към 30.09.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Брацигово са 43 души, обслужващи 44 потребителя от населените места в общината - Бяга, Исперихово, Козарско, Розово, Равногор.

Съгласно приетата методика за всеки месец се изготвя план за извършване на проверки на място. И през месец септември са извършени плануваните проверки и посещения на място.
От екипа извършващ проверките и срещите с потребителите не са констатирани несъответствия, няма сигнали от потребителите за некачествено предоставяне на услугата.

Администратор на проекта,
Сашка Манджукова


-17.08.2015-

Към 01.08.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Брацигово са 43 души, обслужващи 44 потребителя от населените места в общината - Бяга, Исперихово, Козарско, Розово, Равногор.

Съгласно указанията на конкретния бенефициент екипът по прокета подготви междинни отчети и се очаква верифициране на направените до момента разходи.

Проектът приключва на 29.02.2016 г.


-27.07.2015- 

Съгласно подписаното Партньорско споразумение от 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане" и кмета на Община Брацигово, на територията на община Брацигово вече втори месец се реализира Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Съгласно подписаното Партньорско споразумение за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент" на общинско ниво са определени 3600 часа месечно.

За ефективното управление и успешното реализиране на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" със заповед на кмета на Община Брацигово беше сформиран екип за организация и управление на Проекта на общинско ниво.

За периода от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. в Общината са подадени 125 заявления от кандидат-потребители и 100 заявления от кандидати за лични асистенти, които бяха разгледани от сформираните комисии за оценка и класиране на личните асистенти и за класиране на кандидат-потребители.

По Проект „Нови възможности за грижа" 57 кандидати за лични асистенти преминаха въвеждащо обучение.

Реалното предоставяне на услугата започна на 20.05.2015 г., като към 25.07.2015 г. услугата „Личен асистент" е предоставяна на 44 потребители на територията на всички населени места в община Брацигово от 43 лични асистенти.

За включване в дейностите за ползване на услугата „Личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" има още много кандидат-потребители, отговарящи на определената целева група (хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания; самотноживеещи тежкоболни лица) включени в списъка на чакащите. Създадена е банкас обучени лични асистенти, които в случай на необходимост ще бъдат назначени на работа.


 -06.05.2015-
Започнаха обученията на одобрените лични асистенти в Община Брацигово. Ще бъдат обучени 70 човека в 3 групи в периода от 07.05.2015 - 19.05.2015 г.
Обучението се организира от Дирекция Социално подпомагане - Пещера с обучител Марина Гемджиян.
Планирано е предоставянето на услугата да започне до края на месец май 2015 г.


-05.05.2015-

Приключи процеса по определяне на индивидуален месечен бюджет за ползване на услугата "Личен асистент" за Община Брацигово

Списъкът с класирането на кандидатите може да видите тук.

Процедура за разглеждане на жалби и сигнали от кандидат-потребителите


-19.04.2015-

Приключи оценката на кандидатите за лични асистенти в Община Брацигово.

Всички кандидати за личен асистент по програмата, които се явиха на интервю са одобрени от комисията, която извърши оценяването по методиката на управляващия орган.
Продължава работата по оценката на потребностите на бъдещите бенефициенти по проекта. Към момента все още продължава работата за оценка на потребностите, която се извършва от служители на Дирекция Социално подпомагане - Пещера.
Оценката на потребностите на кандидат-потребителя се състои от 9 части:
1. Информация за кандидат- потребителя;
2. Информация за увреждането / състоянието;
3. Проблеми с функционирането;
4. Отклонения в поведението;
5. Необходими медицински манипулации;
6. Отражение на ограниченията в живота на кандидат- потребителя;
7. Участие в образователни дейности (попълва се само от учащи);
8. Желание на кандидат- потребителя за времетраене на обслужването;
9. Заключение на служителя.
Когато оценката на потребностите бъде изготвена ще се пристъпи към определяне на индивидуален месечен бюджет за ползване на услугата и класиране на кандидат-потребителите.
Подадените заявления са 125, 7 от които се отнасят за деца.
Община Брацигово като партньор на АСП ще има възможност да предоставя социална услуга „Личен асистент" в рамките на 3600 часа месечно за срока на проекта, като почасовото разпределена на грижата почасово ще даде възможност повече кандидат-потребители да бъдат одобрени и включени в социалния проект.

След като стане ясно кои кандидат-потребители ще бъдат включени в проекта, съобразно техните предпочитания ще бъдат определени и личните асистенти, кооито ще започнат работа като лични асистенти.

Списък на оценените кандидати за лични асистенти

Списъкът ще бъде изнесен и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Брацигово на 20.04.2015 г.

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали, не по-късно от 7 /седем/ дни от публикуване на този списък. 


 -02.04.2015-

Община Брацигово  вече 4 дни приема заявления от кандидат-потребителите и личните асистенти.

Съблюдавайки указанията в Методиката за извършване на оценка на потребностите от услугата "Личен асистент" и определяне на индивидуален месечен бюджет за потребителя в 3-дневен срок от изтичане на срока за подаване на заявленията от кандидатите за личен асистент следва ще се проведе интервю с кандидатите за лични асистенти. Интервюто ще се проведе от комисия, определена от Кмета на общината. Всички кандидати, които бъдат класирани за услугата следва да имат впредив, че е ще вземат участие в обучение. С определените лични асистенти ще бъдат сключвани срочни трудови договори, като е възможно един личен асистент да обслужва един или повече потребители на услугата. 


 

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

Община Брацигово като партньор на АСП, започна изпълнението на Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.
Дейностите по проекта предвиждат предоставяне на услугата «Личен асистент» като целта е подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни услуги на хората с увреждания.

Заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти /по образец/ ще се приемат от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г./вкл./.

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" ще се приемат в общинските администрации от утре, 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително.
Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:
документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най-нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент" ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане", обслужваща територията на съответната община.
Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявление в общината (района) в същия срок - от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
Към заявлението се прилагат следните документи:
документ за самоличност (за справка);
автобиография;
документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент" квалификация;
служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи" по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.»
За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:
безработни лица;
трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
Проект „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» стартира изпълнението си на 18 март т.г. Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.
Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане". Партньори по Проекта са всичките 265 общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 района. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент" - до 10 месеца. Индикативният брой потребители на услугата е 12 000.
Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.
Целеви групи са:
Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Семейства на деца, с увреждания;
Самотно живеещи тежко болни лица. 

Индивидуалната оценка на потребностите на кандидат-потребителите ще се извършва в дома им от служители на Дирекция «Социално подпомагане» гр.Пещера.

Образец на заявление и подробна информация може да получите в община Брацигово на 26.03.2015 г.
За въпроси се обръщайте към общинска администрация, Сашка Манджукова-Главен експерт АОЧР - І етаж.; тел.:03552/20-65, в.110, e-mail:ob_bratzigovo@b-trust.org.

Заявление за кандидатстване на услугата личен асистент

Приложение към заявлението за услугата

Заявление за кандидатстване като личен асистент 


 

 
   

Този сайт е създаден в рамките на Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик