Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Община Брацигово приема заявления за предоставяне на достъп до обществена информация на фронт офиса, намиращ се на входа в сградата на Общината на адрес: гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, Общинска администрация - Брацигово.

Работно време: 8.00-12.00, 13.00-17.00 часа всеки работен ден.
Заявления по Закона за достъп до обществена информация може да подавате и на адрес kmet@bratsigovo.bg, да ги изпратите на хартиен носител по поща, да отправите запитвания на тел.: 03552/20-65 вътр. 105. За достъпа до обществена информация отговаря комисия, назначена със заповед на кмета на община Брациговo.


ЗАПОВЕД №РД-100/18.02.2020г. за определяне на комисия за разглеждане на постъпилите Заявленията задостъп до обществена информация


 

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - БРАЦИГОВО

 

I.                   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1        С тези правила се уреждат организацията и реда по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от служителите в община Брацигово.

2        Предоставянето на достъп до обществена информация, съхранявана в Община  Брацигово по ред различен от регламентирания в ЗДОИ и вътрешните правила е недопустимо, ако не е предвидено в друг закон специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

3        Предмет на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на Община Брацигово.

4        Вътрешните  правила се  прилагат само за осигуряване достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Община  Брацигово.

5        Ограниченията на правото на достъп до обществена информация са учредени в чл. 7 от ЗДОИ: „Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно ползване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон".

6        Разпоредбите на ЗДОИ, относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която се представя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

II.                  Процедура по предоставяне на обществена информация

1        Място на подаване на заявлението:

Физическо или юридическо лице, което желае да получи достъп до обществена информация, трябва да подаде заявление  в Общинска администрация - Брацигово.

2        Начин на подаване на заявленията

                                                 a.      Писмено:

Собственоръчно подписано на фронт-офис на община Брацигово- гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов" 6А. Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път. Физическото или юридическото лице маже да използват електронна поща, като в заявлението за достъп се посочват и електронен адрес за кореспонденция.

                                                b.      Устно:

Желанието за достъп до обществена информация може да се заяви и устно пред служител отдел „Административно и информационно обслужване", като се посочи точно каква е информацията, към която се проявява интерес.

                                                 c.      По електронен път

Осъществява се чрез официалната електронна поща на общината: kmet@bratsigovo.bg

Независимо от начина на постъпване на заявлението- чрез традиционна или електронна поща, внасяне на ръка в Деловодството или устно запитване, то се входира в деловодната система и се вписва с пореден номер в Регистъра за достъп до обществена информация, воден от  Главен експерт „Протокол и връзки с обществеността".

Предвид изискването на чл.28, ал.2 от ЗДОИ заявителят да бъде уведомен писмено за решението за предоставяне или отказ на достъп до поисканата информация независимо от начина , по който е подадено заявлението, в него трябва да е посочен адрес за кореспонденция.

3         Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа следните данни:

                                                 a.      трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

                                                b.      описание на исканата информация;

                                                 c.      предпочитаната форма за предоставяне  на достъп до исканата информация;

                                                d.      адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.

 

III.              РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА.

1        Писмените заявления за предоставяне на достъп се предоставят на Кмета на Общината за резолюция.

2        Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителя  в „Деловодство", който ги представя в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система и ги докладва на  Кмета на Общината.

3        След резолюция от Кмета на общината, Секретаря на общината, свиква заседание на комисията, определена със Заповед на Кмета, която да разгледа заявлението.

IV.             СРОК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА И ОТГОВОР.

1        Максималния срок за отговор е 14 дни от датата на регистриране.

2        Срокове при особени случаи:

                                                 a.      ЗДОИ урежда случай, в който произнасянето по заявлението за достъп до обществена информация може да стане и в срок, по-голям от посочения по-горе. Това е възможно в следните хипотези :

-          В случай съгласно чл. 29, ал. 1 , когато не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни , съгласно чл. 29, ал.2 от ЗДОИ заявлението се оставя без разглеждане.

-           В случай съгласно чл. 30, ал. 1- Срокът по чл.28, ал. 1 може да бъде удължен, но с  не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в по-голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

-          В уведомление по чл.29, ал..1 се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до обществена информация.

-          В случай съгласно чл.31, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.В случаите по чл. 31, ал.1 съответния орган е длъжен да поиска изрично писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 24.

-          В решението си по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ съответният орган е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация. При не получаване на съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или при изричен отказ да се даде съгласие, съответният орган може да предостави исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до трето лице.

-          Не е необходимо съгласие на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него обществена информация по смисъла на закона, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

3        Ако исканата обществена информация не се намира в Общинска администрация Брацигово, но има данни за местонахождението, й в 14 дневен срок от постъпването на заявлението то се препраща да съответния задължен субект, като заявителят се уведомява писмено за това.

4        Ако исканата обществена информация не се намира в Общинска администрация Брацигово и няма данни за местонахождението й, в 14 дневен срок от постъпване на заявлението заявителят се уведомява писмено за това.

V.                РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Решението по чл. 28, ал. 2, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, съдържа задължителните реквизити по чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ, а именно:

. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

.  срокът, в който е осигурен достъп до обществена информация;

. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

. формата, под която ще бъде предоставен достъп до обществена информация;

. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация;

Това решение се връчва на заявителя срещу подпис или по пощата с обратна разписка. Ако заявлението е подадено по електронна поща, заедно с решението, в придружаващото писмо задължително се посочва, че Заявителя следва да потвърди получаването на решението.

Независимо дали става дума за предоставяне на достъп или за отказ решението съдържа мотиви, на чиято основа е издадено.

Ако с решението е позволен достъп до обществена информация, срокът по чл. 34, ал. 1, т.2 /за осигуряване на достъп до обществена информация/ не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаването на решението.

VI.              ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

1        Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

1.1 Исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл.13, ал. 2;

1.2. Достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

1.3. Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

2        В горепосочените случаи, се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

VII.          ЦЕНИ ЗА ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

1        Достъпът за запознаване на съдържанието на исканата информация е безплатен.

2        Ако заявителят желае копие от нея, може да го получи на съответния носител-хартиен или технически, след заплащане на цена, по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

3         Ако заинтересованото лице не се яви в срока, определен за достъп или ако не заплати определените разходи, това се счита за отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация . Повторно искане за достъп до същата информация може да се подаде след изтичане на 6- месечен срок.

4        За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от служителят, отговарящ за воденето на регистъра на заявленията за достъп до обществена информация /чл.35, ал.2 от ЗДОИ/

VIII.       ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Настоящите Вътрешни правила за достъп до обществена информация са разработени  на  основание  Закона  за  достъп  до обществена  информация и са утвърдени от  Кмета  на  Община  Брацигово.

§2.За  неуредените  от  тези  правила  въпроси  се  прилагат  разпоредбите  на Закона   за   достъп   до   обществена информация и българското законодателство.  

§3.Всички  служители на  Община  Брацигово  са  длъжни  да познават вътрешните правила за достъп до обществена информация и да ги спазват.

§4.Контролът по изпълнението на вътрешните правила се осъществява  от Зам. Кмета   на   Община   Брацигово   с   делегирани   функции   да   замества   Кмета   при отсъствието му.

§5.Настоящите правила  влизат  в  сила  от  датата  на  утвърждаването  им.

 

1. Приложение № 1 - заявление за достъп до обществена информация;
2. Приложение № 2 - регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация;

3. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Брацигово

ОТЧЕТ ЗДОИ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.
На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:
I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:
1. дискета - 1 брой - 0,50 лв.;
2. CD - 1 брой - 0,50 лв.;
3. DVD - 1 брой - 0,60 лв.;
4. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;
5. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;
6. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.;
7. видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;
8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;
9. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв.
II. Стойностите по т. I не включ

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик