Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
• Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ:
o ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство);
o ППП (пакетно повдигани плочи);
o ЕПК (едроплощен кофраж);
o пълзящ кофраж и разновидностите им.
• Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;
КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?
Стъпка 1:
Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община и регистър БУЛСТАТ - попълват се документи по образец.
Сдружението се учредява от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части в сградата.
ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подава ЕДНО заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.
Стъпка 2:
С протокол от общото събрание сдружението взима решение да осигури достъп до всички обекти/апартаменти в сградата. В протокола също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, взима се решение за кандидатстване и за сключване на договор между Сдружението на собствениците и общината - попълват се документи по образец.
ВАЖНО! Когато Сдружението не е учредено от всички собственици, нечленуващите собственици заявяват съгласието си с отделна декларация (по образец).
Стъпка 3:
Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в общината по местонахождение на сградата - попълват се документи по образец.
ВАЖНО! Ако има регистрирани сдружения на блок-секции в сградата всички подават ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ!

Стъпка 4:
Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.
Стъпка 5:
При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината (по образец), с което се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.
Стъпка 6:
След сключване на договора между общината и Сдружението, общината от името на Сдружението сключва договор за целево финансиране с Българската банла за развитие и с обласния управител - по образец.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
Общината отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградите:
• Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
• Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
• Проектиране и оценка за съответствие на техническия/работния проект;
• Изпълнение на строително-монтажни работи;
• Строителен и авторски надзор;
• Инвеститорски контрол.

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?
• Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
• Обновяване на общи части: ремонт на покрив, освежаване на стълбищна клетка, след извършените строителни и монтажни работи;
• Мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, като например:
o топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);
o ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;
o реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект - при наличие на възможност в сградата;
o изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели;
o ремонт на електроинсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление;
o газифициране на сгради - само когато е налична градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата;
o мерки за повишаване на енергийната ефективност в асансьорите.
КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?
• ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилището;
• подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилището;
• подмяна на асансьори с нови или втора употреба.
ОБРАЗЦИ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Образците на документи за кандидатстване може да видите тук.

Регистър на подадени заявления

Регистър на сдруженията

Методически укзания

Наредба за създаване на сдружения

Одобрените Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, както и образците към тях можете да изтеглите и от интернет страницата на МРРБ, на следния адрес: http://www.mrrb.government.bg

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик