Община Брацигово logo
Община Брацигово

 


Обществена поръчка с предмет “Доставка на автомобилни горива и смазочни материали  за нуждите на МПС и друга техника в общинска администрация гр.Брацигово за 2013/2014 г.- открита на 22.11.2013 г.

 
Информация за извършени плашания през X, XI, XII 2014 г. - 13.12.2014 g.

 


Oбществена поръчка с предмет: „Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури", проект финансиран по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Договор № 13/223/00277 - открита на 17.10.2013 г.

 

Преписка в АОП 

1.Информация за извършено плащане - 15.12.2014 г.

2. Информаця за извършени плащания през м.октомври публикувана на 09.11.2015 г.  


Обществена поръчка с предмет: Избор на консултант за управление на строителен надзор на СМР  и технически паспорт на обект“Реконструкция на път гр.Брацигово-с.Капитан Димитриево,реконструкция на селищна водопороводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – “Замарница”, “Попски извор”,”Бойков извор”, “”Розовски вриз” и “ Чобаново” до РШ Розово,община Брацигово,обл.Пазарджик .”- открита на 19.08.2013 г.

Преписка в АОП

1. Информация за извършено авансово плащане по договор публикувана на 11.06.2015 г.

2.  Информация за извършени плащания публикувана на 16.11.2015 г.

3.  Информация за изпълнен договор публикувана на 17.11.2015 г.

4. Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор публикувана на 23.11.2015 г.

 


Обществена поръчка с предмет: "Избор на консултант за управление на проект: "Реконструкция на път гр. Брацигово - с. Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи - "Замарница", "Попски извор", "Бойков извор", "Розовски вриз" и "Чобаново" до РШ Розово, община Брацигово, област Пазарджик”.-открита на 16.08.2013 г.

Преписка в АОП

 1. Информация за извършено авансово плащане публикувана на 03.02.2015 г.

 2.  Анекс към договор Д-27/17.01.2015 г.публикуван на 02.04.2015 г.

3.  Информация за извършени плащания публикувана на 16.11.2015 г.

4.  Информация за изпълнен договор публикувана на 17.11.2015 г.

5.  Информация за освободена гаранция за изпъленние на договор публикувана на 23.11.2015 г.


Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на детските градини и социалните заведения на територията на община Брацигово за 2013/2014 година" - открита на 12.08.2013

Преписка в АОП 

1.Информация за освободена гаранция за изпълнение - 14.11.2014 г.
2.Информация за извършени плащания - 15.12.2014 г.

3.Информация за изпълнен договор -15.12.2014 г.

 

 


Обществена поръчка с предмет „Управление и отчитане по проект „Реконструкция и доизграждане на спортен комплекс Брацигово и мултифункционално игрище в гр. Брацигово - община Брацигово" - открита на 09.08.2013 г.

Преписка в АОП 

1.Информация за изпълнен договор -01.12.2014 г.
2.Информация за освободена гаранция за изпълнение -02.12.2014 г.
3.Информация за извършено плащане-15.12.2014 г 

 


Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на спортен комплекс Брацигово и мултифункционално игрище в гр. Брацигово - община Брацигово"-открита на 05.08.2013г.

Преписка в АОП 

1.Информация за изпълнен договор-01.12.2014 г.
2.Информация за освободена гаранция за изпълнение - 02.12.2014 г.
3.Информация за извършено плащане - 15.12.2014 г. 


 Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на спортен комплекс Брацигово и мултифункционално игрище в гр. Брацигово - община Брацигово"-открита на 24.06.2013 г.

Преписка в АОП

1.Информация за освободена гаранция за изпълнение -06.12.2014 г.

2.Информация за извършено частично плащане -19.12.2014 г.

3.Информация за извършено частично плащане -29.12.2014 г.

4.Информация за извършено плащане - 04.02.2015 г. 

5.Информация за изпълнен договор публикувана на 13.02.2015г.

 


Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на път гр.Брацигово-с.Капитан Димитриево,реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи - "Замарница", "Попски извор","Бойков извор", ""Розовски вриз" и " Чобаново" до РШ Розово,община Брацигово,обл.Пазарджик"-открита на 24.06.2013 г.

Преписка в АОП 

1. Информация за сключен договор - 19.12.2014 г.

2.Информация за освободена гаранция за участие, публикувана на 07.01.2015 г.  

3.Информация за извършено плащане, публикувано на 02.02.2015 г. 

4. Информация за извършено плащане, публикувана на 09.07.2015г.

5.  Информация за сключен анекс към договор публикуван на 03.08.2015г.

6. Информация за освободена гаранция за изпълнение публикувана на 29.09.2015г.

7. Информация за извършено плащане публикувана на 23.10.2015 г.

8.  Информация за извършени плащания през м. ноември публикувана на 16.11.2015 г.  

9.  Информация за изпълнен договор публикувана на 17.11.2015 г.


Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за организация на събития по проект: „Богатствата на Западни Родопи“ с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: “Организация на събития /международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири/” и Обособена позиция 2: “Организация на събития /информационни събития и форум, открита на 09.07.2013 г.


Преписка в АОП

1. Информация за извършени плащания, публикувана на 04.02.2015 г.

2.Информация за извършено окончателно плащане публикувана на 20.02.2015 г.

3.Информация за изпълнен договор публикувана на 24.02.2015 г.

4.Информация за освободена гаранция за изпълнение, публикувана на 09.03.2015


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик