Община Брацигово logo
Община Брацигово

 ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове


 

Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик (с модул за всяка една от общините от регионалната система - Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември) за периода 2021-2028


С програмата може да се запознаете тук.

С решението може да се запознаете тук.

С поканата може да се запознаете тук.
Дата на публикуване: 28.11.2022г.


 ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

27.04.2022г. - С Протокола може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.
Дата на публикуване: 24.03.2022г.


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, КОИТО ПОСТЪПВАТ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

12.04.2022 С Протокола може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.
Дата на публикуване: 10.03.2022г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

 Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Брацигово

 

 

01.04.2022г. - Протокол от обществено обсъждане

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 02.03.2022г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Тарифа за определяне на минимални  месечни наемни цени за един квадратен метър при отдаване под   наем на  общинско имущество и годишни наемни цени за декар при отдаване под наем на земеделска земя

 
10.03.2022г. С Протокола може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 07.02.2022г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН

И/ИЛИ НАСТОЯЩ  АДРЕС  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО.

 

10.01.2022г. С Протокола може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 08.12.2021г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

П Р О Г Р А М А

  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗА 2022 година

 

 

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С поканата може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 06.12.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 П Р О Г Р А М А

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

2021-2027 Г.
 

25.11.2021г. С протокола може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

Раздел лечебни растения тук.

Със съобщението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 25.10.2021г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Програма за енергийна ефективност НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 2021-2027 г.

 

12.11.2021г. С протокола може да се запозснаете тук.

Със съобщението може да се запознаете тук.

С документите  може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 11.10.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

НАРЕДБА за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Брацигово

03.01.2022г. Справка

25.10.2021г. Протокол от обществено обсъждане

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 23.09.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН

И/ИЛИ НАСТОЯЩ  АДРЕС  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО.

 

31.08.2021г. Протокол от обществено обсъждане

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 30.07.2021г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА 2020 ГОДИНА

 

С документите  може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 15.07.2021г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Промени в общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025

 

19.07.2021г. - Протокол от обществено обсъждане

С проекта може да се запознаете тук.

С оперативните цели може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 18.06.2021г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

05.07.2021г. - Протокол от обществено обсъждане - тук.

С проекта и мотивите може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 01.06.2021г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 

03.06.2021г. - Протокол за провеждане на обществено обсъждане

03.06.2021г. - Справка за постъпили предложения

28.05.2021г. Обявление за удължаване на срока

28.05.2021г. Допълнително уведомление 

С проекта и мотивите може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 29.04.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Брацигово 

 

С проекта за изменението може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 23.02.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

  

Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места от Областна транспортна схема от квотата на Община Брацигово и Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози от Областна транспортна схема от квотата на Община Брацигово.

 

25.01.2021г - С Протокола от общественото обсъждане, може да се запознаете тук.

С Правилата може да се запознаете тук

С Механизма може да се заознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С оценката на въздействието може да се запознаете тук

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 21.12.2020г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

Общинска програма за намаляне риска от бедствия 2021-2025

 

22.01.2021г - С Протокола от общественото обсъждане, може да се запознаете тук. 

С програмата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С Въведението може да се запознаете тук.

С Мотивите може да се запознаете тук.

 

Дата на побликуване: 17.12.2020г.

 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

      Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик