Община Брацигово logo
Община Брацигово

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на община брацигово

 

 

С Проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 05.01.2023г.


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г.

 

05.01.2024г. - Протокол от обществено обсъждане

С Проекта може да се запознаете тук.

С Обявлението за обществена консултация може да се запознаете тук.

С Обявлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.12.2023г.


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост на Община Брацигово за периода 2024-2027г.

 

05.01.2024г. - Протокол от обществено обсъждане

С Проекта може да се запознаете тук.

С Обявлението за обществена консултация може да се запознаете тук.

С Обявлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.12.2023г.


 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

  

05.01.2024г. - Протокол от обществени консултации

С Проекта може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.12.2023г.


СЪОБЩЕНИЕ

за публично обсъждане на изготвен Анализ на потребностите на национално ниво от социалните услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за национална карта на социалните услуги

 

С Протокола може да се запознаете тук.

Със съобщението може да се запознаете тук.
С анализа може да се запознаете тук.
С предложението може да се запознаете тук.
Дата на публикуване: 11.10.2023 г.


 

СЪОБЩЕНИЕ

за публично обсъждане на изготвен проект   на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво на община Брацигово и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

20.03.2023г. - Протокол от обществено обсъждане

С анализа може да се запознаете тук.

С приложенията може да се запознаете тук.

Със съобщението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 17.02.2023г.


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места от Областна транспортна схема от квотата на Община Брацигово.

 

 

26.01.2023г. Протокол от обществено обсъждане, тук

С правилата може да се запознаете тук.

С Оценката на въздействието може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 23.12.2022г.


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актовеПроект на Наредба за реда за оправление на горски територии, собственост на община Брацигово.

 

 

13.01.2023г. Протокол от обществено обсъждане

С проекта може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 12.12.2022г. 

 

 
ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актовеПроект за Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 година  

 

 

10.01.2023г. Протокол от обществено обсъждане тук.

С програмата може да се запознаете тук.

С поканата може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.
Дата на публикуване: 06.12.2022г.


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове


 

Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик (с модул за всяка една от общините от регионалната система - Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември) за периода 2021-2028

 

 03.01.2023г. С протокола може да се запознаете тук.

С програмата може да се запознаете тук.

С решението може да се запознаете тук.

С поканата може да се запознаете тук.
Дата на публикуване: 28.11.2022г.


 ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

27.04.2022г. - С Протокола може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.
Дата на публикуване: 24.03.2022г.


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, КОИТО ПОСТЪПВАТ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

12.04.2022 С Протокола може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.
Дата на публикуване: 10.03.2022г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

 Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Брацигово

 

 

01.04.2022г. - Протокол от обществено обсъждане

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 02.03.2022г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Тарифа за определяне на минимални  месечни наемни цени за един квадратен метър при отдаване под   наем на  общинско имущество и годишни наемни цени за декар при отдаване под наем на земеделска земя

 
10.03.2022г. С Протокола може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 07.02.2022г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН

И/ИЛИ НАСТОЯЩ  АДРЕС  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО.

 

10.01.2022г. С Протокола може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 08.12.2021г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

П Р О Г Р А М А

  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗА 2022 година

 

 

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С поканата може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 06.12.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 П Р О Г Р А М А

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

2021-2027 Г.
 

25.11.2021г. С протокола може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

Раздел лечебни растения тук.

Със съобщението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 25.10.2021г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Програма за енергийна ефективност НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 2021-2027 г.

 

12.11.2021г. С протокола може да се запозснаете тук.

Със съобщението може да се запознаете тук.

С документите  може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 11.10.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

НАРЕДБА за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Брацигово

03.01.2022г. Справка

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик