Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

 


                                                

 

                                                                  

 Договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-129 по Оперативна програма "Административен капацитет"

 Резюме на договора може да видите тук.-24.03.2015-

На 24.03.2015г. приключи последното обучение за Дейност № 2 „Провеждане на обучения от каталога на ИПА" на тема "Стилистика в нормативните актове и наредби" Проект "Общинска администрация Брацигово - ефективна и компетентна" Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-129/19.08.2014г.По тази дейност бяха проведени 5 бр. обучения и се получиха 42 бр. сертификати за успешно преминалите курса .
Сега предстоят обученията по Дейност № 3"Провеждане на обучения извън каталога на ИПА" - 5 типа, които ще бъдат организирани и проведени от избраната чрез открита процедура по закона за обществените поръчки фирма - „Езикова школа Астони" гр. София.
 

 


 

 


 

- 03.02.2015г. -
Ръководството на Община Брацигово и екипа за управление на проекта Ви кани на встъпителна пресконференция, на която ще бъде представен проекта - цели, дейности, график за изпълнение.
Встъпителната пресконференция ще се проведе в сградата на Младежки дом гр.Брацигово /заседателната зала на ОбС/ на 09.02.2015 г. от 11.00 ч.
Пресконференцията се осъществява с цел популяризиране на дейностите и целите на проекта и е част от дейност 4 "Популяризиране на проекта".
Изпълнителят на тази дейност е избран след проведена обществена поръчка и събрани оферти по реда на Глава Осма "а" от ЗОП.
Заповядайте!


 - 02.02.2015г. -

В периода 29-30 януари 2015 година се проведе поредното обучение,част от Дейност 2 "Провеждане на обучения е ИПА. Обучението беше на тема Прилагане на Закона за достъп до обществена информация( ОПА-5) и в него взеха частие четирима служители от Общинска администрация Брацигово. Обучението се проведе в учебната база на ИПА в Банкя.

 


 - 17.12.2014г. -

Община Брацигово обяви обществената поръчка в рамките на проекта с предмет:„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №М 13-22-129/19.08.2014 г. «Общинска администрация Брацигово – ефективна и компетентна». Информация относно провеждането и може да намерите тук.

 


-09.12.2014г. -

 

В изпълнение на дейност №3 от проекта се проведе и приключи успешно обучение  на тема: Configuring, managing and maintaining windows server 2008 servers (advanced course)(УИС-8). Обучението беше с продължителност 30 уч.часа /дистанционнa форма/ и приключи на 07.12.2014 г.Трима от служителите в администрацията получиха сертификати след успешно издържан изпит.


 - 17.11.2014г. -

На 17 ноември  2014г.  започна първото обучение в рамките на проекта. Обучението ЧЕО-2 "Чуждоезиково обучение по английски език" Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения" се организира и провежда от Института по публична администрация. В него ще вземат участие 15 служители от Общинска администрация Брацигово и администрацията на кметствата. Целта на обучението е служителите да придобият умения за подготовка и провеждане на срещи, участие в дискусии и посещения.

Лекторът на обучението е Марина Светлозарова от Института по публична администрация. 

 


 


 - 29.10.2014г. -

На 19 август 2014г. Община Брацигово сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-129 по оперативна програма „Административен капацитет".Съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси" Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна
администрация".
Наименованието на проекта е: "Общинска администрация Брацигово - ефективна и компетентна".Срока на договора
е 12 месеца. Проекта е на стойност 103 951 лв. и са договорени следните дейности:
Дейност № 1-„Управление на проекта и тръжни процедури"
Дейност № 2 -„Провеждане на обучение от ИПА" - 5 типа
Дейност № 3 -„Провеждане на обучение извън каталога на ИПА" - 5 типа
Дейност №4 -„Информация и публичност"


Тази страница е създадена в рамките на проект "Общинска администрация - Брацигово - компетентна и ефективна", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП №М12-22-129 от 2014 г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик