Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Услуги МДТ

ОБЩИНА БРАЦИГОВО - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Справка за задължения на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци може да направите от Електронни портал на интернет страницата на Община Брацигово /Е-ПОРТАЛ/


ОБЩИНА БРАЦИГОВО ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ
1. ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ЧРЕЗ КАСИТЕ НА ИЗИПЕЙ - списък с касите на изипей
2.НА ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ В СТРАНАТА - Информация за ПС и цените на услугата може да видите тук. 

Данъците си мoже да платите, да направите справка  и да получите  информация по ЗМДТ всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в административната сграда на Община Брацигово на адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"6А, тел. 03552 2065, в.117 и на интернет страницата http://www.bratsigovo.bg//;

Бнакова сметка:

Бнака: Общинска банка АД

IBAN:BG98SOMB91308430490044 

BIC:SOMBBGSF

Код за вид плащане 442100 - данък сгради

Код за вид плащане 442400 - такса битови отпадъци

Код за вид плащане 442300 - данък МПС

 ВАЖНО!

- През 2015г. се запазват размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата битови отпадъци действащи през 2014г. Няма промяна и в размерите на патентния и туристическия данък за 2015г.
- Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2015г. започва от 1 март. Плащането се извършва на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври. На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок от 1 март до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.
- За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години, се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез Частни съдебни изпълнители.
- Лицата, които са се освободили от собственост на недвижими имоти или МПС, следва да подадат уведомление за закриване на тези партиди, с което да се преустанови начисляването на недължими данъци и лихви върху тях.


 1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

 

  Изтегли от тук
 2. Декларация по по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ
за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
  Изтегли от тук
 3. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил  Изтегли от тук
 4. Декларация по чл.49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества
  Изтегли от тук
 5. Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
  Изтегли от тук
 6. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък                                              Изтегли от тук
  
  
     
     
     

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик