Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Стартира реализирането на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда"

 

21-02-2020

Стартира реализирането на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда"

С решение на Министерски съвет №83 от 06.02.2020 г. е одобрен Националния план за действие по заетостта за 2020 г., с който се въвежда Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда". Програмата е утвърдена със Заповед №РД01-87 от 10.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика.

Основна цел на програмата.

Осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Обхват на лицата, участващи в програмата.                                                

1.    Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда".

2.   Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат хора:

2.1.           с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ; *

2.2.           на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България,

Лицата по т, 2. могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:

      месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;

      да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

      да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

      да не са прехвърляли чрез договор за дарение през. последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;

      да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;

      да не са включени в механизма лична помощ;

 

 

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик