Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ!

 

05-02-2020
На основание чл. 37 И от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), общинска администрация - Брацигово обявява свободни пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване, разпределени по землища, местност, площ, номер на имот, начин на трайно ползване, описани в приложения 1,2,3,4,5,6, неразделна част от Годишен план за паша за стопанската 2020г.-2021г., приети с Решение № 22/ 27.12.2019г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет - Брацигово.

       Лицата, желаещи да ползват под наем пасища, мери и ливади от ОПФ по чл. 37 И от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020-2021г., могат да се запознаят с тях в посочените по-горе приложения. Заинтересованите лица могат да подадат документи /заявление  по образец, одобрен от министъра на МЗХГ/ в срок от 01.03.2020г. до 10.03.2020г. на фронт - офиса на Община Брацигово, ул. „Атанас Кабов" № 6А, тел: 03552/20-65.

Изтегли:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик