Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение от местни данъци и такси по чл.32,ал.4 от ДОПК

 

07-01-2020

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

Изх. No 08-08-1/07.01.2020г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

 

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси" на община Брацигово. Администрацията на Община Брацигово е подготвила това съобщение,за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Брацигово и се публикуват в интернет страницата на община Брацигово.Ако в 14 дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то

на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

 Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел "Местни Приходи" при Община Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУЗД6303000272-1/18.12.2019г.

МАРИН ДИМИТРОВ МИЛЕНКОВ

С.Исперихово,ул."Тридесет и шеста"№3

 **********

МПС

2.

АУЗД6303000270-1/10.012.2019г.

ИВАН ДЖОНЕВ АСЕНОВ

гр.Брацигово,ул."Слави Дишлянов"№42

**********

МПС

3.

АУЗД6303000257-1/30.08.2019г.

ГЕОРГИ ГЕНАДИЕВ КУЗМАНОВ

С.Храбрино,ул.Първа"№17

*********

МПС


Орган по приходите:

                                        /п/                 

Милица Георгиева-Петкова-Мл.Експ."Местни приходи"

 

Дата на поставяне на съобщението:07.01.2020г.

 

Дата на сваляне на съобщението:22.01.2020г.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик