Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед за забрана ползването на питейна вода

 

13-08-2019

ЗАПОВЕД

№ РД - 361 /13.08.2019 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с ограничен дебит на
питейната вода на територията на Община Брацигово

НАРЕЖДАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ ползването на питейна вода на територията на община Брацигово за :
Поливане и миене на пътните подстъпи, дворовете, превозните средства, балкони, тераси, изпирането на килими, пътеки и други с течаща питейна вода. За тази цел съответните собственици и ползватели могат да ползват местни водоизточници.
За поливане и напояване на овощни, зеленчукови и цветни градини, включително и в дворовете на гражданите.

Забраната важи за всички населени места на територията на община Брацигово.

На нарушителите да бъдат налагани санкции, съгласно разпоредбите на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Брацигово.

Заповедта да се сведе до знанието на гражданите за сведение и изпълнение чрез публикуване на официалната интернет страница на общината и разлепване на подходящи места във всички населени места от общината.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на кметовете на кметства и кметския наместник за територията на съответното населено място и на Димитър Димитров - младши експерт"ОМЦЗН"за територията на гр.Брацигово.

Йордан Павлов .../П/...

За кмет на Община Брацигово

Съгл.Заповед № РД-341-1/31.07.2019г.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик