Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово стартира прием на заявления за включване в механизма Лична помощ

 

12-08-2019
Уважаеми жители на община Брацигово,

Ползватели на услугата могат да бъдат хора с увреждане, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане".

Уведомяваме Ви, че за да се включите в Механизма лична помощ трябва да подадете заявление в общината по настоящ адрес.
Документи за включване:

1.     Заявление, в което посочвате избраното от Вас лице за асистент;

2.     Направлението издадено от дирекция „Социално подпомагане", с определения Ви брой часове за лична помощ.

3.      Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител-родител, настойник, попечител (за справка).

4.      Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан.

5.     Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

6.     В случай, че не сте доволен от личния си асистент, може да поискате прекратяване на трудовия му договор и назначаване на нов такъв, без да е необходимо да преминавате през нова оценка.

7.      В заявлението, Вие (Вашият законен представител) изрично давате съгласие:

- добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга;

Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата .
- до 380лв. от месечната помощ по чл.8д от ЗСПД (в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

- правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личния асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/доставчика.


Кандидатът за асистент подава до доставчик на лична помощ по чл.18, ал.1 или 2 заявление по образец, към което се прилага:


1. Автобиография;

2. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
3. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

Доставчик на личната помощ по закона е общината по настоящия адрес на ползвателя.

- Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019г. , като заявления за включване в механизма ще се приемат и след тази дата.
- Законът за личната помощ не допуска едновременно получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!

В община Брацигово ще се приемат заявления всеки работен ден от 08.00 - 12.00 и от 13.00-17.00 часа на фронт-офис,на адрес град Брацигово,улица"Атанас Кабов" 6 А.


Документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост.


Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.
Допълнителни разяснения могат да бъдат получени на телефон 03552 20-54

Изтегли:

Приложения за изтегляне

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик