Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово подписа два договора с Държавен фонд „Земеделие" за ремонт на улици в гр. Брацигово и изграждане спортна площадка в село Бяга.

 

23-05-2019

      В средата на месец май 2019 г. Кметът на Община Брацигово Петко Петков подписа два договора с Държавен фонд „Земеделие" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

  • Първият договор е за реализиране на проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари  и съоръженията и принадлежностите към тях" на стойност 1 167 850.43 лв. без ДДС. Обектът ще бъде реализиран в регулацията на гр.Брацигово;Община Брацигово.Ще бъдат благоустроени 12 на брой улици чрез възстановяване и подобряване на съществуваща пътна настилка, пътно тяло и отводняване. Предвижда се изграждане на нови и подмяна на стари тротоари и бордюри с цел обезопасяване на пешеходното движение. Целта на проекта е подобряване на условията на живот на населението в гр.Брацигово и градската  среда,както и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътните настилки .
  •  Вторият подписан договор е за реализиране на проект „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура в село Бяга, община Брацигово, област Пазарджик„ Стойността на договора е 97 228.01 лв. без ДДС. С проекта  се предвижда изграждането на открита спортна площадка за мини-футбол с 1 малко футболно игрище в село Бяга, община Брацигово . Проектът ще допринесе за обновяване на спортната инфраструктура в село Бяга, община Брацигово. Осигурява се  възможност на младите хора да спортуват активно и да прекарват пълноценно свободното си време .

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик