Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПРОТОКОЛ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Област Пазарджик

 

02-07-2018
На  21.06.2018 г., във връзка със заповед № РД-06-126/15.06.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие" гр. Пазарджик, издадена на основание чл. 24а, ал. 2, т. 6,  чл. 37и, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  чл. 100, ал.7 от ППЗСПЗЗ и във връзка със Заповед № РД46-115/27.02.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите се събра комисия.

Изтегли:

ПРОТОКОЛ от Комисията

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик