Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение Във връзка с изпълнение на договор „ Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014 - 2020

 

04-04-2017

Във връзка с  изпълнение на договор „ Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014 - 2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" и за последващо изпълнение на проекта" ,  през м. април 2017 г. , в изпълнение на  дейността за Изготвяне на проучване за нагласите на населението, ще проведе на територията на общините Пазарджик, Батак, Пещера, Брацигово и Лесичово проучване на обществените нагласи към разделното събиране на биоразградими отпадъци от домакинствата, към проекта за изграждане на инсталация за производство на компост и към употребата на компост от домакинствата.

Във връзка със задължения по Закона за управление на отпадъците и Националния план за управление на отпадъците 2014-2020, съгласно които са определени регионите, включващи общините, които създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. НПУО 2014-2020 определя регион Пазарджик като център на регионалната система за управление на отпадъците.  В подготвяното от  Община Пазарджик проектно предложение се предвижда изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци на територията на регионално депо с. Алеко Константиново, община Пазарджик, обслужваща общините от регион Пазарджик .

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА  БРАЦИГОВО  ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ ЗА МНЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО НА АДРЕС: ГР.БРАЦИГОВО - 4579, УЛ. „АТАНАС КАБОВ" № 6А

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик