Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

В следствие на обилния снеговалеж на територията на Община Брацигово през последните два дни ситуацията на територията на общината е критична. Обявено е бедствено положение.

 

09-03-2015

Със своя Заповед Кмета на Община Брацигово обяви бедствено положение.


ЗАПОВЕД
№РД/ 07.03.2015 година.
В следствие на обилния снеговалеж на територията на Община Брацигово през последните два дни ситуацията на територията на общината е критична. Всички планински селища и курорти са непроходими, с прекъснато електрозахранване. Липсват и телекомуникации . Имайки предвид метеорологичната прогноза за обилни и непрекъснати снеговалежи и през следващите дни положението ще се влоши още повече. Придвижването на автомобили и пешеходци е силно затруднено. За предприемане и провеждане на неотложни действия за снегопочистване и опесъчаване и на основание чл.44,ал.1 ,т. 1,т.4,т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 65,ал.2, т.3 от Закон за защита при бедствия
ОБЯВЯВАМ:
1.Бедствено положение на територията на Община Брацигово.
2. За овладяване на бедствието :
2.1 Да се свика общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и взаимодействие с националния щаб , с ведомствените щабове и с областния щаб ,назначен с моя заповед номер РД- 7/ 05.01.2012 година. Информация за хода на неотложно предприетите действия за снегопочистване и опесъчаване на територията на Община Брацигово да ми се предоставят ежедневно.
2.2 Управителите на фирми „Инфрастрой „ ЕООД , „ Тракия РМ „ ЕООД ,"Транссервиз „ ЕООД - град Пещера незабавно да се включат в снегопочистването и опесъчаването на територията на Община Брацигово с наличната си техника.
3.Длъжностните лица за прилагането на предприетите мерки по т. 2 да предават информацията за хода на предприетите действия за снегопочистване и опесъчаване ежедневно.
4. Начало на въвеждане на бедственото положение 10.00 на 07.03.2015 година.
5.Срок на действие на бедственото положение- до приключване на работата по снегопочистване и опесъчаването на територията на Община Брацигово.
Заповедта да се сведе до знанието на всички длъжностни лица, включени в Общинския щаб за сведение и изпълнение.
Обявеното бедствено положение да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване.

Копие от заповедта да се изпрати на областния управител на Област Пазарджик и на ОЦ на РДПБЗН-Пазарджик.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Васил Гюлеметов /п/
Кмет на Община Брацигово


Съгласувал: /п/
Ел.Асенова, юрист

Изготвил: /п/
М.Дзуков-гл.спец. „ЗГ и ОМП


 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик