Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СТАРТИРА ВАЖЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

12-01-2021

 

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 СТАРТИРА ВАЖЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

            Стартира изпълнението на Проект  BG16M1OP002-2.010-0037-С01 „Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик", съгласно договор  за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 ", съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

           Началото на този важен и значим екологичен проект за община Брацигово ще бъде дадено на  19.01.2021 г. чрез Встъпителна пресконференция и Официална церемония „Първа копка".

           Пресконференцията ще се проведе от 11 часа на площад „Централен" в гр.Брацигово, а церемонията по стартиране на строителните дейности - от 12.30ч. на Депото за неопасни твърди отпадъци, в м. „Клисурата".

           Основната цел на Проекта е да подпомагне изпълнението на задълженията на Република България по член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година, относно депонирането на отпадъци и по точно осъществяване на контрол и управление на депата по такъв начин, че да се предотвратят или намалят потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на човека.

 

           Специфична цел е извършване на техническа рекултивация на 1 бр. общинско депо за неопасни отпадъци, разположено на територията на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик.

          Ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация на терена на Депото за неопасни отпадъци на площ от 14,945 дка в местността „ Клисурата", включващи следните дейности: подготовка на площадката, преместване на съществуващите отпадъци и оформяне на отпадъчното тяло, оформяне на окончателния контур на отпадъците, изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца, изкопаване и полагане на газовите кладенци, полагане на покривните слоеве, изпълнение на биологичната рекултивация, изпълнение на отводнителните канавки и италиански улей, изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол.

 

        Чрез рекултивацията на депото за неопасни отпадъци ще бъдат постигнати важни за община Брацигово цели - опазване на околната среда, подпочвените води и здравето на гражданите на общината.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик