Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПТИЦИ

 

24-11-2020

Във връзка с влошена епизоотична обстановка по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците и с цел предпазване, ограничаване и недопускане разпространението на болестта на територията на община Брацигово, съгласно Заповед № РД11-252/23.01.2020г. на Изпълнителния директор на БАБХ и писмо с вх. № 24-148-9/24.11.2020г. от Директора на ОДБХ-Пазарджик до Кмета на община Брацигово, уведомявам:

Собствениците на птицевъдни обекти, в това число и обекти от т.нар. тип „Заден двор", са задължени да спазват следните мерки:

-         да не допускат излизането на птиците, извън дворовете на обектите с цел ограничаване на възможността за контакт между домашните и дивите птици;

-          да съхраняват фуража в закрити помещения;

-         да създадат необходимите условия за разделно отглеждане на домашни птици - гъски и патици - отделно от останалите птици;

-          птиците да се поят само с питейна /чешмяна/ вода;

при отклонение в здравословното състояние или повишена смъртност на отглежданите птици, незабавно да се уведоми ветеринарен лекар или Кмета на община Брацигово;

-         забранява се провеждането на пазари и изложби на птици на територията на общината;

      -         забранява се изхвърлянето на трупове на умрели птици на депа/сметище за отпадъци.

За повече информация:

Тел: 03552/20-65 /вътр.115/

Ангелина Калинова - младши експерт „ Земеделие, гори и води "

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик