Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Становище на Общински съвет гр. Брацигово и ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ против проекта на ЗАКОН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И КАНАЛИЗАЦИЯТА

 

23-11-2020

СТАНОВИЩЕ

на

Общински съвет - Брацигово

 

Относно: проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, изготвен от МРРБ и публикуван на неговата електронна страница в интернет на 26 октомври 2020 г. като Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, заедно с приложени документи и на Портала за обществени консултации

 

            С обсъждания проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, се предвижда:

- да се ликвидира дейността на ВиК операторите, чийто собственик на капитала е община;

- да се консолидират областите за ВиК услуги като териториите им съвпаднат с административните области (28 на брой), а общините да се задължат да участват в асоциация по ВиК в съответната област и да предоставят за стопанисване и управление своята общинска собственост, служеща за нуждите на извършването на услуги по ВиК, на тази асоциация и на избран от нея ВиК оператор;

- общината да финансира от своя бюджет поддържането и придобиването на ВиК системи и съоръжения в съответствие с регионален генерален план, който обаче не е одобрен или съгласуван от Общинския съвет, а от МРРБ и съответната асоциация по ВиК;

- Общинският съвет се лишава от възможността да определя цената за ВиК услуги съобразно социалното положение на жителите в общината, а тази цена се определя от Комисията за регулиране на ВиК услугите, като социалната поносимост на цената се определя не на базата на средния месечен доход на домакинство в съответната общита, а в съответната административна област.

 

Тази регламентация е в разрез с конституционните принципи за:

- свободна пазарна икономика (чл. 19 от КРБ);

- неприкосновеност на собствеността (чл. 17 от КРБ);

- ефективно и свободно местно самоуправление (чл. 2, чл. 136 - 141 от КРБ).

 

Сега действащата законова регламентация (ЗВ и ЗРВКУ и др.) дава възможност на всяка община сама, чрез своите органи да прецени, дали да се включи в асоциация по ВиК или да осъществява дейностите по ВиК чрез свое търговско дружество. Тази настояща уредба кореспондира с конституционния принцип за ефективно и свободно местно самоуправление. Противоположно на това, предлаганият проект на нов ЗВиК унищожава общинските ВиК дружества, налага на общините да участват в областни асоциации по ВиК и ги лишава от възможност самостоятелно и ефективно да определят основните насоки на дейността на общинския ВиК оператор и да определят цената на ВиК услугите съобразно социалното положение на жителите в общината. Ето защо Общински съвет - Брацигово се противопоставя на такова погазване на Конституцията на Република България, на отнемането на свободата на самоуправлението и на утежняването на финансовото състояние на жителите в общината.

 

Конкретно:

Общински съвет - Брацигово категорично възразява срещу регламентацията в проекта на нов ЗВиК, според която:

 1. Територията на страната за целите на управлението, планирането, изграждането и експлоатацията на ВиК системите и за предоставянето на ВиК услугите се разделя на 28 обособени територии, които съвпадат с административните области, съобразно административно-териториалното устройство на страната - чл. 4 от проекта;

 

2. В границата на една обособена територия по чл. 4, само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по ал. 1 с ВиК инфраструктура, публична общинска и/или публична държавна собственост - чл. 5, ал. 2 от проекта.

 

3. Общинският съвет взима решения за финансиране на ВиК системи публична общинска собственост в съответствие с регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация - чл. 11, ал. 2 от проекта)

Противопоставяме се, тъй като тези регионални генерални планове за ВиК се одобряват не от съответния общински съвет, а се изработват от МРРБ и се съгласуват с асоциацията по ВиК в областта - чл. 29 от проекта, където обаче общините няма как да имат мнозинство при взимане на решения - чл. 16, ал. 4 и 5 от проекта.

 

4. Съществуващите към датата на влизане в сила на този закон ВиК системи - публична собственост на общините, разположени на територията на съответната област, се управляват от асоциациите по ВиК по силата на този закон - чл. 13, ал. 4 от проекта.

Против сме, защото е недопустимо по този начин да се посяга на публична общинска собственост, която според чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и ЗОС се управлява и разпорежда по решение на Общинския съвет.

 

5. Асоциацията по ВиК чрез общото събрание приема решение за сключване на договор с ВиК оператор при процедура по този закон от името и за сметка на собствениците на ВиК системите за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите срещу заплащане - чл. 14, ал. 2, т. 1 от проекта.

Възразяваме, тъй като е недопустимо субект, в който общината на практика  насилствено е вкарана като участник чрез „закон" не може и реално да въздейства върху решенията, които взима (чл. 16 от проекта).

 

6. Заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК са редовни, ако на тях присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове. Когато в съответната асоциация по ВиК участва държавата и повече от една община, държавата има право на 35 на сто от гласовете, а всички общини разпределят помежду си 65 на сто от гласовете, пропорционално на броя на населението им. Решенията се взимат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите (тоест 75 на сто), а когато в съответната асоциация по ВиК участват само държавата и една община, решенията се взимат с единодушие - чл. 16, ал. 2 - 5 от проекта.

Възразяваме, защото на практика общините/общината по никакъв начин не може да влияе върху взимането на окончателно решение, тъй като държавата винаги има блокираща квота. Също така, съобразно жителите на общината, тя ще има и тежест при гласуването, което означава, че община Брацигово, заради по-малкия брой население в сравнение с други общини в област Пазарджик няма да може да влияе ефективно върху взимането на решения, които касаят самата община Брацигово, включително и за размера и вида на инвестициите във ВиК съоръжения и системи в общината. Това ще намали качеството на услугите на ВиК в общината.

 

7. Средствата, необходими за дейността на асоциацията по ВиК, се осигуряват от държавата и от общините съобразно процентното съотношение на гласовете им в общото събрание. Тези средствата са за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на бюджетите на общините - чл. 17, ал. 2 и 3 от проекта.

Против сме, тъй като общините насила са длъжни да участват в асоциацията по ВиК в съответната административна област и да плащат за издръжката й.

 

8. При изготвянето на инвестиционните програми за изпълнението на регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация се спазва принципът на единната цена на ВиК услуга на административната област, по отношение на цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите", „доставяне на вода на други ВиК оператори" и „отвеждане на отпадъчните води" - чл. 31 от проекта.

Категорично сме против, защото във всяка една от община жителите имат различно материално положение в сравнение с тези в другите общини, според икономическите възможности в съответната община (разположение, равнинен или планински терен, наличие или липса на производствени предприятия, брой население, работни места и др.). Ето защо трябва да има възможност според социалното положение на жителите в съответната община, всеки общински съвет да може да определя цените на ВиК услугите в общината, в случай че общината не желае да участва в асоциация по ВиК.

 

9. Общината възлага изграждането на ВиК системи - публична общинска собственост, в съответствие с регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация по реда на Закона за устройство на територията.

Възразяваме, защото този регионален генерален план е за цялата административна област (а не за конкретна община) и не е одобрен от съответния Общински съвет, от МРРБ и съгласуван с асоциацията по ВиК - чл. 32 от проекта. Тоест общината се задължава да възлага и да финансира изграджането на ВиК системи - публична общинска собственост, които да придобие, не по своя воля, а по усмотрението на друг субект, което е недопустимо.

 

10. Цената на ВиК услугите се определя като социално поносима, когато нейната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответната административна област, а не в съответната община - чл. 69, ал. 1 от проекта.

Категорично сме против, тъй като при наличие в административната област на общини с по-добри икономически показатели, за тези общини средния месечен доход на домакинство ще бъде по-висок отколкото този на домакинство в община Брацигово. Това, от своя страна, ще доведе при изчисляване на средния месечен доход на домакинство за областта, до определяне на среден месечен доход на домакинство, който е по-висок от реалния на домакинство в община Брацигово. Следователно, в проекта на закона се използва критерий за определяне на социално поносима цена, който не е подходящ и обективен за жителите на община Брацигово и се стига до определяне на цена, която реално не е съобразена с финансовите възможности на жителите на община Брацигово.

 

11. Финансирането на дейностите, свързани с ефективност и устойчивост на ВиК системите, съответствие с директивите в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, вкл. реконструкция или основен ремонт на съществуващи и изграждане на нова ВиК инфраструктура, публична собственост се извършва със средства от общинските бюджети - чл. 93, т. 3 от проекта.

Категорично сме против, тъй като определянето на инвестициите, които ще трябва да бъдат финансирани от общинския бюджет е направено в регионалния генерален план, който обаче не е одобрен от Общинския съвет, а от МРРБ, съгласувано с асоциацията по ВиК. Вярно е, че инвестициите ще са въз основа и на бизнес плана на ВиК оператора в областта, който се съгласува и от Общинския съвет, но в крайна сметка този бизнес план ще се прави въз основа на регионалния генерален план, който не се одобрява от или съгласува от Общинския съвет. Недопустимо е община Брацигово да бъде задължена да финансира дейности, за които друг субект взема решение, а не Общински съвет - Брацигово.

 

12. Според § 5, ал. 1 от ПЗР на проекта на закона, В административните области в които не е извършено обединяване (консолидация) общините, които не са членове на асоциацията по § 4, се присъединяват към асоциацията от влизането в сила на този закон. Съгласно ал. 2, В случаите по ал. 1 собствениците на ВиК системи - публична собственост на прекратените обособени територии стават по силата на този закон членове на асоциацията по ВиК за обособената територия, към която са присъединени прекратените обособените територии. В срок до 1 месец от влизането в сила на закона асоциацията по ВиК провежда общо събрание за определянето на гласовете на присъединилите се общини в общото събрание.

Категорично сме против насилването „със закон" на Община Брацигово да стане член на асоциацията по ВиК в област Пазарджик и да предостави ВиК съоръженията и системите - публична общинска собственост на друг субект да ги управлява и стопанисва, а общинския ВиК оператор „ИНФРАСТРОЙ" ЕООД да бъде закрит и договорът, който общината е сключила с него по чл. 198о от ЗВ, да бъде прекратен.

 

Дейностите по ВиК услугите, регламентирани в ЗВ и ЗРВКУ на територията на община Брацигово се осъществяват от общинския ВиК оператор - „ИНФРАСТРОЙ" ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е Община Брацигово. Това дружество има одобрен от КЕВР бизнес план за периода 2017 - 2021 г. На територията на община Брацигово всички ВиК системи и съоръжения са само публична общинска собственост и няма нито едно, което да е публична държавна собственост. Общински съвет - Брацигово пряко следи и контролира дейността на общинския ВиК оператор и определя приемлива социална цена, срещу която този ВиК оператор да извършва вменените му услуги. Тази цена е съобразена с реалните възможности на населението в общината. Освен всичко това, „ИНФРАСТРОЙ" ЕООД осигурява работа на 21 души. Ако по силата на новия ЗВиК това дружество бъде закрито, работещите в него ще останат без работа, а възможностите за работни места в нашата община са ограничени.

 

Също така, много важно за нас е, че Община Брацигово реализира проект в общ размер на  2,5 милиона лева, поради което е изтеглила кредит 1,3 милиона лева за да се извърши ремонт на водопроводната мрежа на гр. Брацигово, за да се подмени остарелите съоръжения и да се преустановят авариите и загубата на питейна вода. Това ще подобри качеството на доставянето на водата до абонатите и ще подобри финансовото състояние на ВиК оператора, а оттам и цялостната дейност по ВиК услугите на населението в общината. Ако този проект на ЗВиК бъде приет, Общината ще връща заема, а друг субект ще ползва и стопанисва придобитите ВиК активи, което ползване няма да може да бъде контролирано от общината, защото тя няма да може реално да въздейства върху решенията на общото събрание на асоциацията по ВиК в областта, съгласно чл. 16 от проекта на закона.

 

В заключение, проектът на нов ЗВиК противоречи на горепосочените основни конституционни принципи, отнема свободата на местното самоуправление на общината и възможността сама да определя цените на ВиК услугите според социалното положение на жителите в общината. Лишава Общинския съвет от възможността да решава как да се ползват ВиК системите и съоръженията - публична общинска собственост. Затова с този проект се извършва, за съжаление, едно одържавяване и заробване на общините, и утежняване положението на техните жители.

Поради изложените съображения, проектът следва да бъде значително преработен и да бъде оставена сега съществуващата възможност за избор на всяка община дали да участва в асоциация по ВиК или да осъществява дейностите по ВиК услуги на населението в общината чрез учредено от нея търговско дружество, в унисон с конституционните принципи за свободна пазарна инициатива, неприкосновеност на общинската собственост и ефективно местно самоуправление.

 

инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

Председател на Общински съвет-Брацигово 

Изтегли:

ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ против проекта на ЗАКОН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И КАНАЛИЗАЦИЯТА

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик