Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Отчет на Кмета на община Брацигово за 2020г.

 

17-11-2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

      Преди една година обещах пред Брацигово и жителите на общината, че следващите  четири  години  ще бъдат  динамични  и изпълнени с работа. Тогава заявих и тезата си, че залагам на открито, диалогично  и  честно  управление,  както  и  на приоритетно привличане на външен финансов ресурс.

В подготвената от мен Програма за управление за периода 2019 -2023г. се ангажирах с провеждане на активни политики за превръщане на Брацигово в съвременна община, отличаваща се с целенасочени усилия за инвестиране в интелигентен, устойчив,  приобщаващ  и  териториално балансиращ икономически растеж. След края на първата година от управленския мандат, отговорно мога да кажа, че Община Брацигово се опитва да бъде  двигател за социално развитие и към момента твърдо работи за своя просперитет.

Всяко ново начало е изпълнено с предизвикателства, но погледът ми винаги е насочен напред и амбицията ми е да правя нещата по-добре.

Действително 2020г. бе и все още е една динамична  година.  Година,  в  която местната  власт последователно и систематично изпълняваше всички дейности от местно значение, които  законът  е  предоставил  в  нейната  компетентност.

Знаех, че ще бъде трудно, но никой от нас не бе подготвен за предизвикателствата на пандемията от COVID-19. Тя обаче се настани трайно в живота ни и обсеби ежедневието ни.

И тъй като годината бе под знака на социално значимите дейности ще започна от тях.

·         През периода ноември 2019 - 2020 продължава предоставянето на „Топъл обяд" на 50 жители от община Брацигово, като от месец март 2020 година се трансформира в „Топъл обяд в условията на COVID-19". В едно с това започна прилагането на Механизъм „Лична помощ" даващ шанс на хора с увреждания да получат качествена помощ. В условията на извънредно положение започна прилагането на програма „Патронажна грижа" за обслужване по домовете на възрастни хора и такива поставени под карантина. В момента се обслужват 72 потребителя от цялата община.

·         Заедно с това се работеше и по усвояването на средства за подпомагане на уязвими групи хора от етническите малцинства в Брацигово и Исперихово предоставени от Съвета на Европа по програма РОМАКТ на стойност 4510.00лв. Бяха подпомогнати 100 души с пакети от хранителни продукти, санитарни и дезинфекционни материали. С цел осигуряване на безопасността на населението се предприеха мерки по  дезинфекциране на общите части на населените места.

·         Отчитайки предизвикателствата на съвремието община Брацигово кандидатства и по проект за предоставяне на таблети, многофункционални устройства и периферна техника на децата от социалните услуги на КСУДС за ефективно адаптиране към учене в дигитална среда. Сключен бе Договор между Община Брацигово и Фонд „Социална закрила"  на стойност 9 393,20 лв. за доставка на 3 броя преносими компютри, 18 броя таблети, 3 броя мултифункционални устройства, 3 броя рутери и доставка на интернет за 3 месеца.

·         През  2020  г.  Община  Брацигово   продължи  процедурата  за  издаване  на  „Карти  за преференциално паркиране за хора с увреждания".

·         Към края си е работата по Проект „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в регулацията на гр. Брацигово и населените места в общината". При неговото изпълнение бяха асфалтирани 14 улици в град Брацигово, 5 улици в село Бяга, 4 улици в село Исперихово и по една улица в селата Козарско, Равногор и Розово.

·         Проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. предстои да се реализира. Сключен е договор с изпълнител и очакваме съгласуване  от ДФЗ за започване на СМР.

·         С Постановление №250 от 04.09.2020 год. са одобрени допълнителни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия на Община Брацигово в размер на 511 263 лв. за „Укрепване на свлачище на път PAZ  2045 /III - 375/ Исперихово-Козарско-Жребичко". Предстои обявяване на обществена поръчка и реализиране на проекта.

·         През  2020г.  Община  Брацигово продължи  да  насочва  усилия  към  подобряване  на градската среда чрез усвояване на проекти по ПУДООС. В град Брацигово - нова детска площадка за игра е изградена в ромския квартал под наслов „Чиста околна среда - смях и игри за нашите деца". Детският кът се намира между улиците "Георги Бенковски",  "Ангел Симонов" и „Петър Фикин". Средствата, в размер до 9 894.00 лв. са от Националната кампания "За чиста и околна среда - 2020", конкурсна тема "Обичам природата - и аз участвам". Проект на ДГ"Слънце" село Исперихово -на стойност 5000 лв. Проект на СУ „Народни будители"  Брацигово на стойност 4 999,70лв. Проект на кметство Бяга  на стойност 9 986,80 лв., които вече са реализирани.

·         Бяха изпълнени договорените СМР за изграждането на игрище за минифутбол в село Бяга по проект „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2. Предстои отчитане пред Държавен фонд „Земеделие".

·         Най-голямото предизвикателство през тази изключително трудна година бе реализирането на проекта „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от уличната мрежа на гр.Брацигово - реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово" на стойност 2 534 336,70 лв. с ДДС. Изпълнението на проекта тече и в момента. Искам да изкажа огромна благодарност на всички жители на града за разбирането, което проявяват за създадените неудобства и липсата на вода понякога. При реализирането на този проект ще подменим 12 км. водопровод в града, с което се надяваме, че ще намалим значително загубата на вода и ще подобрим качеството на предлаганата услуга. Община Брацигово инвестира в подобряването на ВиК системата защото имаме собствен ВиК оператор - „Инфрастрой" ЕООД. Той има утвърден Бизнес-план и цени на водата до 2021 год. С публикуването на Проект на Закон за ВиК на 26.10.2020 год. на Портал за обществени обсъждания обаче сме изправени пред огромно предизвикателство. В проекта на закона се предвижда един ВиК оператор да предлага услугата в една област. Това води и до уеднаквяване на цените. Община Брацигово и Общински съвет Брацигово не сме съгласни със задължителното окрупняване на обособените територии, с автоматичното прекратяване на сключените договори между Кметовете на общини  и ВиК операторите, със задължителното предоставяне на ВиК съоръженията на Асоциациите по ВиК и с отнемането на правомощията на Общинските съвети на Асоциации по ВиК. Затова на 17.11.2020 год. ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Брацигово за да се приеме Становище на Общинските съветници и Обща декларация на всички общини в подобна ситуация.

·         Друг важен проект, с който община Брацигово се зае през тази година е свързан с рекултивирането на Депо за твърди битови отпадъци в местност „Клисурата", в землището на град Брацигово. Проведена е Обществена поръчка за избор на изпълнител за техническа и биологична рекултивация,  сключени са договори. В момента се съгласуват процедурите по ОПОС и предстои първа копка.

·         С Решение № 66 от 28.02.2020 год. на Общински съвет Брацигово се определи водовземно съоръжение сондаж №2 от находище на минерална вода „Брацигово"- изключителна държавна собственост като място за общо водовземане, пиене и водоналиване от населението с общ дебит 0,5 л/сек. С Решение № 87 от 27.03.2020 год. на Общински съвет Брацигово се дава съгласие за стартиране на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода „Брацигово"  от сондаж №5 с дебит 1 л/сек. за 365 дни в годината за 25 години. Същото Решение бе изпратено на МОСВ, които трябва да проведат процедурата по отдаване на концесия за бутилиране на минерална вода.

·         След толкова години упорита работа и търсене на възможности Община Брацигово успя да направи така, че урбанизираната територия на курортно селище „Васил Петлешков" да бъде вече частна общинска собственост. От цялата територия на курорта - 194 дка. -  127 дка. вече са Частна общинска собственост и Община Брацигово може да се разпорежда с тях.

·         Деловото сътрудничество и диалог с институциите при бедствия, аварии и кризи също бе необходимо през годината. На 07.02.2020 год. се наложи да се обяви частично бедствено положение на територията на селата Равногор и Розово и летовищата „Васил Петлешков" и „Розовски вриз". За една нощ натрупа огромно количество сняг, а вятърът допринесе за навяването му на места и образуване на преспи до 2 метра височина. Спряно бе и електрозахранването в почти цялата община. В град Брацигово и селата Исперихово, Козарско, Бяга и Жребичко захранването с електричество бе възстановено след няколко часа, но в селата в планината - Равногор и Розово и в летовищата нямаше ток повече от 24 часа. Населението бе снабдено с храна и лекарства своевременно и нямаше бедстващи хора. Благодарение на бързата реакция на институциите то бе отменено на 10.02.2020 година след като бе изчистено навсякъде и пътищата бяха проходими. Благодарност получиха  ДГС Пещера и ДГС Батак, които ни бяха осигурили 3 багера, с които се почистваха улиците в населените места, „Еко-хидро 90" ООД, „Ка-ойл" ЕООД, „Асарел-медет" АД - осигуриха тежка верижна техника, без която нямаше как да се справим.

·         И не на последно място, а може би най-важното от финансова гледна точка е постигнатата отмяна на финансовата корекция с Решение №  8502  от 30.06.2020  на Върховният административен съд на Република България, която беше наложена на Община Брацигово на 21.12.2017 год. от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" в размер на 1 583 146,08 лв. без ДДС от стойността на финансова  помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на канализационна система на село Козарско, община Брацигово и рехабилитация на пътна мрежа на община Брацигово".

 

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

В заключение, бих искала да обобщя, че изпълненото през 2020г. е само малка част от една амбициозна и последователна управленска програма. В никакъв случай не целя да провокирам усещането, че реализираните от Община Брацигово инициативи претендират за всеобхватност или завършеност, доколкото се отнасят за систематично изпълнение на публични политики. Бързи и лесни политики, бих казала, почти няма. Сами по себе си обаче тези инициативи носят  всички  белези  на  институционална  приемственост, споделена политическа воля и експертна ангажираност на ниво администрация.

В този смисъл, ги приемам като част от една широкообхватна стратегия за последователно и ефективно развитие на нашата общност, преди всичко ориентирано към резултати и подобряване на условията за живот в общината.

Изразявам благодарност на всички, които по един или друг начин, допринесоха за процеса на израстване на местното самоуправление.

Благодаря на своя екип, който работи неуморно и отговорно!

 

Нека всички бъдем здрави и се пазим!

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Кмет на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик